Sat. Nov 23rd, 2019

Achit University

Love & News

ေမြးစားတဲ့မမႀကီး

1 min read

ပန္းႏုေရာင္ေျပးေနေသာျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလ း ဖေနာင့္ေလ းက ုိအသာအယ ာၾက ြ၍ သြယ ္လ ွ်ေသာသလ ံုးသားေလ းက ုိည င္သာစြာ ေျမွာက ္ၾက ြက ာေနာက ္ထ ပ္ ေလ ွက ားထ စ္တ စ္ခုက ုိလ ွမ္း၍ တ က ္လ ုိက ္သည ္။ထ မီစက တ ္ ေအာက ္နားစတ ြင္ခြဲထ ားေသာ အက ြဲစေလ းက ၀ဲက နဲက ြဲဟ သြားရာမွ ျဖဴေဖြးေသာပန္းႏုေရာင္ေျပးေနသည ့္ အသားေလ းမ်ားက ုိႏုည က ္လ ွေသာ ေပါင္ဖ်ားေလ ာက ္ထ ိေတ ြ႕ျမင္လ ုိက ္ရသည ္။

သူမ၏ ေအာက ္ဖက ္ေလ ွခါးထ စ္၉ထ စ္၁၀ထ စ္မွ် အက ြာမွေလ ွခါးေပၚသုိ႔လ ုိက ္၍ တ က ္ခဲ့ေသာ္လ ည ္းအရပ္၅ေပ၇ လ က ္မေလ ာက ္ရွိေသာစည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက သူမ၏ ေပါင္လ ုံးမ်ားေနာက ္ဖက ္တ ြင္ မ်ဥ္းတ ေျပးတ ည ္းရွိေနသည ္။ စက ပ္အက ြဲစေလ း၀ဲက နဲက ြဲဟ သြားခ်ိန္တ ြင္ သာမန္အားျဖင့္သူမ၏ ဒူးဆစ္ေလ းမွ်က ုိသာ ေတ ြ႕ျမင္ႏုိင္ရမည ္ျဖစ္ေသာ္လ ည ္း ေလ ွခါးအတ က ္အဆင္းတ ြင္အထ က ္ႏွင့္ ေအာက ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္သူမ၏ ေပါင္ဖ်ားေလ းထ ိပင္ ေတ ြ႕ျမင္၍ ေနခဲ့ရျခင္းပင္ျဖစ္သည ္။ ည င္ည င္သာသာေလ းပင္တ စ္လ ွမ္းျခင္း ေလ ွ်က ္၍ တ က ္သြားေလ ေသာသူမ၏ ေနာက ္နားမွ အသာက ပ္၍ ပါလ ာခဲ့ရေသာစည ္သူစုိး၏ ရင္ထ ဲတ ြင္တ ေျဖးေျဖးပင္လ ႈိက ္ေမာ၍ လ ာရေပသည ္။ သူမသည ္စည ္သူစုိးတ ုိ႔အခန္းေရွ႕သုိ႔လ ွမ္း၍ ေျခေထ ာက ္ေလ းတ စ္ဖက ္က ုိ အတ က ္လ ုိက ္တ ြင္ ေနာက ္ဖက ္ေျခေထ ာက ္ေလ းက မၾက ြမီမွာပင္ သူမ၏ လ က ္အတ ြင္းမွဆြဲ၍ လ ာေသာေက ်ာပုိးအိတ ္ေလ းက ုိ အသာခ်လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ခါးက ုိည ြတ ္က ာ အေပၚ ေလ ွခါးထ စ္သုိ႔လ ွမ္း၍ တ က ္လ ုိက ္ေသာ သူမ၏ ေျခဖ်ားေလ းဆီသုိ႔ လ က ္က ေလ းႏွစ္ဖက ္က ုိ လ ွမ္းလ ုိက ္သည ္။

စည ္သူစုိး၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ဒိန္းက နဲျဖစ္၍ သြားရာမွသူသည ္ေလ ွခါးထ စ္ေလ းမ်ားက ုိ တ ဆင့္ၿပီး တ ဆင့္လ ွမ္း၍ တ က ္လ ာေသာသူ၏ ေျခလ ွမ္းမ်ားက ုိရပ္တ န္႔၍ပင္ ထ ားလ ုိက ္မိသည ္။ ေျခေထ ာက ္ေလ းႏ်စ္ဖက ္က အေပၚဆင့္သုိ႔ လ ွမ္း၍ တ က ္ထ ားၿပီးခါးက ုိ က ုန္းလ ုိက ္သည ္တ ြင္ သူမ၏ ေနာက ္ဖက ္ေအာက ္ေလ ွခါးထ စ္တ ြင္ ရွိ၍ ေနေသာစည ္သူစုိးသည ္က ြဲဟ ၍ သြားေသာ သူမ၏ စက တ ္အက ြဲေလ းမွတ ဆင့္ ေျမွာက ္ၾက ြ၍ ထ ားေသာသူမ၏ ေျခေထ ာက ္ေလ းက ုိ ေပါင္ရင္းထ ိပင္သဲက ဲစြြာ ျမင္ေတ ြ႕ေနရသည ္။အရစ္လ ိုက ္ေလ း ျဖစ္ေနေသာသူမ၏ ေပါင္ရင္ေလ းတ ြင္အသားစုိင္ေလ းမွာတ စ္၍ ေနသည ္။၀တ ္ထ ားေသာအတ ြင္းခံေဘာင္းဘီ ပန္းႏုေရာင္ေလ းက ုိပင္ျမင္ေတ ြ႕လ ုိက ္ရသည ္။ ေက သီခ်ိဳသည ္သူမ၏ လ က ္ေလ းႏွစ္ဖက ္ျဖင့္ ေျခေထ ာက ္ေလ းရွိဘိနပ္သုိင္းႀက ိဳးေလ းက ုိ ျဖည ္က ာျပန္၍ တ ပ္ေနသည ္။စည ္သူစုိး၏ လ ည ္ေခ်ာင္းတ စ္ေလ ်ာက ္ေျခာက ္ေသြ႕၍ လ ာရသည ္။စည ္သူစုိးေက ်ာင္းအျပန္က ုိ ေမွ်ာ္ရင္း တ ုိက ္ခန္းတ ံခါးက ုိအသာဟ က ာ ၾက ည ့္လ ုိက ္မိေသာခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ ငယ ္ရာမွႀက ီးလ ာသူပီပီေက သီခ်ိဳတ စ္ေယ ာက ္ စည ္သူစုိးက ုိပည ာျပ၍ ေနေခ်ၿပီက ုိ အတ တ ္သိလ ုိက ္သည ္။

စည ္သူစုိး၏ အၾက ည ့္ေတ ြက လ ည ္းေက ာင္မေလ း၏ ေနာက ္ဖက ္ဆီမွမခြာေခ်။ အသားခပ္လ တ ္လ တ ္ေလ းျဖင့္ ေဖြးေဖြးေရးေရးေလ းျဖစ္၍ ေနေသာ စည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာေလ းသည ္ပင္လ ည ္းနီျမန္း၍ ထ ူအမ္းအမ္းျဖစ္ေနသည ္က ုိ ခင္မုိးလ ြင္ေတ ြ႕လ ုိက ္ရသည ္။ သူမသည ္ေလ းတ ြဲ႕ေသာ သက ္ျပင္းေလ းတ စ္ခ်က ္ခ်က ာ လ က ္ႏွစ္လ ုံးမွ်သာဟ ထ ားေသာ တ ံခါးက ုိျပန္၍ ပိတ ္လ ုိက ္ေလ ေတ ာ့သည ္။ ဖိနပ္သုိင္းႀက ိဳးေလ းက ုိျပန္၍ တ ပ္ၿပီးျပန္ေတ ာ့ ေက သီခ်ိဳသည ္ေဘးတ ြင္ခ်ထ ားေသာသူမ၏ ေက ်ာပုိးအိတ ္ေလ းက ုိေက ာက ္ယ ူလ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့စည ္သူစုိးတ ုိ႔၏ တ ုိက ္ခန္းတ ံခါးေရွက က ုိျဖတ ္ေက ်ာ္၍ တ စ္ဆစ္ခ်ိဳး ေလ ွက ားထ စ္မ်ားေပၚသုိ႔တ က ္ေရာက ္၍ သြားေလ ေတ ာ့သည ္။စည ္သူစုိးသည ္ ေလ ွက ားထ စ္မ်ားက ုိဆက ္၍ တ က ္လ ာရင္းက သူ၏ တ ုိက ္ခန္းတ ံခါးေရွ႕သုိ႔အေရာက ္ ေလ ွက ားထ စ္မ်ားက ုိ ဆက ္လ က ္တ က ္လ ွမ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ ေက သီခ်ိဳထ ံသုိ႔လ ွမ္း၍ အၾက ည ့္လ ုိက ္တ ြင္ေတ ာ့ႏ်စ္ႏွစ္ခ်ဳိက ္ခ်ိဳက ္ ၿပံဳးျပလ ုိက ္ေသာသူမ၏ လ ွပေသာ အၿပံဳးေလ းက ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္ရၿပီးမို႔ေဖာင္းေသာသူမ၏ ပါးျပင္ေလ းတ စ္ဖက ္တ ြင္ခြက ္၍ သြားရသည ့္ ပါးခ်ိဳင့္ေလ းက ုိမက ္ေမာစြာျဖင့္ပင္ေငး၍ ၾက ည ့္ေနစဥ္မွာပင္ေက သီခ်ိဳ၏ မ်က ္ႏွာေလ းမွာ ငုံ႔၍ သြားရာမွပင္ေခတ ၱမွ်ရပ္တ န္႔၍ ထ ားလ ုိက ္ရေသာသူမ၏ ေျခေထ ာက ္ေလ းမ်ားက ုိစတ င္၍ ေရႊ႕လ ်ားလ ုိက ္ပါေတ ာ့သည ္။

ဟ င္းအုိးက ုိ မီးဖုိေပၚတ ြင္တ င္က ာအပူေပး၍ ေနေသာ ခင္မိုးလ ြင္၏ မ်က ္လ ုံးတ ြင္ေစာေစာက သူမေတ ြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာစည ္သူစုိးႏွင့္ ေက သီခ်ိဳတ ုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က ္က ေလ းက ုိျပန္၍ ျမင္ေယ ာင္မိေနသည ္။ခင္မုိးလ ြင္ စဥ္းစားလ ုိက ္သည ္။သူတ ုိ႕ႏွစ္ေယ ာက ္ ႀက ိဳက ္ေနၾက သည ္ေတ ာ့မဟ ုတ ္ေသး။ၿပီးေတ ာ့ သားျဖစ္သူစည ္သူစုိးက ုိခုမွေသေသခ်ာခ်ာ ၾက ည ့္လ ုိက ္မိသည ္။အရပ္က လ ည ္း၅ေပ၇ လ က ္မေလ ာက ္ရွိမည ္။ေလ ့က ်င့္ခန္း ေန႔တ ိုင္းယ ူက ာက စားထ ားေသာစည ္သူစုိး၏ ရင္အုပ္ႀက ီးေတ ြက ဖုထ စ္ မို႔ေမာက ္၍ေနသည ္။ လ က ္ေမာင္းသားႀက ီးေတ ြက လ ည ္း ၾက ြက ္သားေတ ြအေျမာင္းလ ုိက ္ထ ၍ ေနသည ္။ ႏုႏုငယ ္ငယ ္မ်က ္ႏွာေလ းႏွင့္ေယ ာက ္်ားႀက ီး တ စ္ေယ ာက ္လ ုိသန္မာထ ြားက ်ိဳင္းလ ွေသာ က ုိယ ္လ ံုးက ုိယ ္ထ ည ္ရွိသည ္။ အသက ္၁၇ႏွစ္ေက ်ာ္ေက ်ာ္သာရွိေသးေသာ စည ္သူစုိး၏ ရုပ္သြင္သည ္မိန္းမသားမ်ားအဖုိ႔ အႀက ိဳက ္ေတ ြ႕စရာပင္။ဟ ုိေက သီခ်ိဳဆုိတ ဲ့ ေက ာင္မေလ းက လ ည ္းလ ြန္လ ြန္းသည ္။ ဒီေလ ာက ္ထ ိေအာင္ပင္လ ုပ္ျပ၍ စည ္သူစိုးက ိ ု ျမဴဆြယ ္ေနသည ္။

လ ြန္က ိုလ ြန္လ ြန္းသည ္။ ခင္မုိးလ ြင္သည ္စည ္သူစုိးက ုိ သ၀န္တ ုိစိတ ္ေတ ြက တ ဖြားဖြားပင္သူမ၏ ရင္တ ြင္ ေပၚေပါက ္၍ လ ာရပါေတ ာ့သည ္..”မာမီ ဘာခ်က ္”ထ ုံးစံအတ ုိင္းပင္ည ေနေက ်ာင္းက ျပန္လ ာေလ တ ုိင္း ၀ါးတ ားက ူလ ာမွေရတ စ္ခြက ္က ုိထ ည ့္က ာ ေသာက ္ရင္းမွစည ္သူစုိးေမးေနၾက ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည ္။”သားႀက ိဳက ္တ ဲ့ ငါးေခါင္းဟ င္းခ်ိဳရယ ္ၾက က ္သားေၾက ာ္ရယ ္ ေနာက ္ ၾက က ္အသဲအျမစ္နဲ႔အစိမ္းေၾက ာ္တ စ္ခြက ္ ေၾက ာ္ထ ားတ ယ ္” “ဟ ာဒါမွတ ုိ႔မာမီက ြ” “အုိဟ ဲ့ဟ ဲ့ေက ာင္ေလ းေအာ္ခက ္လ ုိက ္တ ာ” ၀မ္းသာအားရျဖစ္၍ သြားေသာစည ္သူစုိးက ခင္မုိးလ ြင္က ုိေနာက ္ေက ်ာမွတ အားသုိင္း၍ ဖက ္ၿပီးခင္မုိးလ ြင္၏ လ ည ္တ ုိင္ေလ းႏွင့္ ဂုတ ္ပုိးေလ းေတ ြအျပင္ပါးျပင္ေလ းေတ ြက ိုပါ နမ္းေနေတ ာ့သည ္။ “က ဲဒီေလ ာက ္ေတ ာင္ျဖစ္တ ဲ့ေက ာင္ေလ း သိမယ ္က ဲ..က ဲ..က ဲ..”ခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေနာက ္သုိ႔ျပန္လ ွည ့္က ာစည ္သူစုိး၏ က ုိယ ္လ ုံးက ုိအတ င္းပင္ေပြ႕ဖက ္၍ စည ္သူစိုး၏ ပါးျပင္ေတ ြသာမက သူ၏ ရင္အုပ္ေဖါင္းေဖါင္းက ားက ားႀက ီးေတ ြက ို အတ င္းပင္ ဖိ၍ နမ္းပစ္လ ုိက ္ေတ ာ့သည ္။

ဒီမွာတ င္ စည ္သူစုိးက လ ည ္းခင္မုိးလ ြင္၏ ခါးက ုိ မ်က ္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဆြဲ၍ အတ င္းဖက ္လ ုိက ္ၿပီး ခင္မုိးလ ြင္နမ္းသလ ုိပင္သူမ၏ မ်က ္ႏွာတ င္မက ရင္သားမုိ႔မုိ႔ေမာက ္ေမာက ္ႀက ီးေတ ြက ုိပါ အတ င္းပင္ဖိ၍ ဖိ၍ နမ္းပစ္လ ုိက ္ေလ ေတ ာ့သည ္။ “အုိ..အုိ..” ခင္မုိးလ ြင္သည ္ထ ုိသုိ႔ျမည ္တ မ္းလ ုိက ္မိၿပီး စည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက သူမ၏ ရင္သားႀက ီးေတ ြမွ အၾက ြတ ြင္ေတ ာ့စည ္သူစုိး၏ က ုိယ ္လ ုံးက ုိ ဆြဲ၍ သူမ၏ ရင္သားဆုိင္ႀက ီးမ်ားက ုိ စည ္သူစုိး၏ ရင္အုပ္က ်ယ ္ႀက ီး ပိျပားသြားရေလ ာက ္ေအာင္ပင္ဖိက ပ္က ာ ဖက ္လ ုိက ္ၿပီးပါးခ်င္းအပ္၍ ဖက ္ထ ားလ ုိက ္မိပါေတ ာ့သည ္။ထ ိုစဥ္မွာပင္ စည ္သူစုိး၏ မုိ႔ေမာက ္ေသာ ရင္အုပ္က ်ယ ္ႀက ီးေအာက ္မွတ ဒိန္းဒိန္းျဖင့္ ခုန္၍ေနေသာရင္ခုန္သံမ်ားက ုိခင္မုိးလ ြင္သည ္ သတ ိျပဳမိလ ုိက ္သည ္။ တ စ္ေယ ာက ္ႏွင့္တ စ္ေယ ာက ္ ခပ္ၾက ာၾက ာေလ းဖက ္ထ ားၾက ၿပီးေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးက ုိစည ္သူစုိး၏ ရင္ခြင္တ ြင္းမွခြာ၍ ထ ြက ္လ ုိက ္သည ္။”သား ဒီေန႔ည ေနေလ ့က ်င့္ခန္းမလ ုပ္နဲ႔ေတ ာ့ တ ခါထ ဲသာေရခ်ိဳးလ ုိက ္ေတ ာ့ မာမီထ မင္းဆာေနၿပီ..သားေရခ်ိဳးၿပီးရင္ တ ခါထ ဲထ မင္းစားလ ုိက ္ၾက မယ ္ေနာ္ ဟ ုတ ္လ ား. .” “အင္း..သားေရသြားခ်ိဳးေတ ာ့မယ ္” ေျပာရင္းဆုိရင္းလ ွည ့္၍ ထ ြက ္သြားေသာ စည ္သူစုိး၏ ေက ်ာျပင္ႀက ီးက ုိခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေနာက ္မွေန၍ ေငးက ာၾက ည ့္ေနမိသည ္။

စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္လ ူလ ားေျမာက ္၍ ေယ ာက ္်ားႀက ီးလ ုံးလ ုံးပင္ျဖစ္၍ ေနေလ ၿပီ။ ေစာေစာက စည ္သူစုိး၀င္လ ာစဥ္က ေရေသာက ္အၿပီးသူမက ုိေနာက ္ေက ်ာမွေန၍ တ င္းၾက ပ္စြာေပြ႕ဖက ္လ ုိက ္စဥ္က သူမ၏ ဖင္သားႀက ီးေတ ြေပၚသုိ႔ထ ိထ ိမိမိလ ာၿပီး ေထ ာက ္လ ုိက ္ခဲ့ေသာစည ္သူစုိး၏ ပစၥည ္းႀက ီးက နဲနဲေနာေနာမဟ ုတ ္။ၿပီးေတ ာ့ မာေၾက ာသန္မာလ ုိက ္တ ာလ ည ္း မေျပာပါႏွင့္ေတ ာ့။စၿပီးေနာက ္မွေန ဖက ္လ ုိက ္ေတ ာ့ သူ႔ဟ ာႀက ီးက ဒုိင္းက နဲသူမ၏ တ င္သားႀက ီးေတ ြေပၚက ုိ ေထ ာက ္လ ုိက ္သည ္ဆုိသည ္ႏွင့္ ခင္မုိးလ ြင္၏ ခါးေလ းသည ္ေရွက သုိ႔ပင္ ေက ာ့က နဲတ က ္၍ သြားရေလ သည ္။ ၿပီးေတ ာ့မွ သူ႔ဟ ာႀက ီးက မာေၾက ာလ ြန္းလ ွသျဖင့္ ခႏၶာက ုိယ ္ႏွစ္ခုတ ုိ႔ဖိက ပ္မိစဥ္တ ြင္ေအာက ္သုိ႔ စုိက ္၍ က ်မသြားပဲအေပၚသုိ႔ေခ်ာ္၍ ထ ုိးတ က ္သြားက ာသူမ၏ တ င္သားႀက ီးေတ ြေပၚ အေခ်ာင္းလ ုိက ္က ပ္ေနေခ်ေတ ာ့သည ္။ဒါ..ဒါ ေစာေစာက ေလ ွခါးမွာေက သီခ်ိဳဆုိတ ဲ့ ေက ာင္မေလ းက ုိၾက ည ့္ၿပီး ေထ ာင္ထ လ ာခဲ့တ ဲ့ဟ ာႀက ီးပဲျဖစ္ရမည ္။

ခုထ ိပင္အစြမ္းက ုန္မာေၾက ာလ ုိ႔ေနေသးသည ္။ ေတ ာ္ေတ ာ့က ုိသန္မာလ ွသည ္ပဲ။ ခင္မုိးလ ြင္သည ္မီးဖုိဘက ္က ုိျပန္၍ လ ွည ့္လ ုိက ္ရာက မီးဖုိခလ ုတ ္က ုိပိတ ္လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ ဖုိေပၚမွဟ င္းခ်ိဳအုိးက ုိအဖုံးပိတ ္ၿပီး မီးဖုိေဆာင္မွ ထ ြက ္၍ လ ာခဲ့ေတ ာ့သည ္။ထ ုိေနာက ္ အိပ္ခန္းထ ဲသုိ႔ေရာက ္၍ လ ာေသာ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေခါင္းအုံးေအာက ္မွေသာ့တ ြဲက ုိ ဆြဲထ ုတ ္လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ နံရံက ပ္ဘီရုိဆီသို႔သြားၿပီး အံဆြဲတ စ္ခုက ုိေသာ့ဖြင့္၍ ဆြဲထ ုတ ္လ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့အံဆြဲထ ဲမွထ ြက ္ေပၚ၍ လ ာေသာ ဗီစီဒီခ်ပ္မ်ားက ုိတ စ္ခ်ပ္ျခင္းၾက ည ့္က ာဗီစီဒီ၂ ခ်ပ္က ုိေရြးထ ုတ ္လ ုိက ္ေလ သည ္။ ၿပီးေတ ာ့အံဆြဲက ိုျပန္ပိတ ္ၿပီးေသာ့ခတ ္က ာ ေသာ့တ ြဲက ုိေခါင္းအုံးေအာက ္သုိ႔ျပန္၍ ထ ားလ ုိက ္ၿပီးမွခင္မုိးလ ြင္သည ္ဧည ့္ခန္းထ ဲသုိ႔ ထ ြက ္၍ အလ ာတ ြင္ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲမွ ေရခ်ိဳးေနေသာစည ္သူစုိး၏ သီခ်င္းသံ ေအးေအးက ုိၾက ားလ ုိက ္ရေလ သည ္။ ခင္မုိလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ဧည ့္ခန္းထ ဲသုိ႔ေရာက ္ေ တ ာ့သူမ၏ လ က ္အတ ြင္းတ ြင္ပါ၍လ ာေသာ ဗီစီဒီ၂ခ်ပ္က ုိအျခားဗီစီဒီခ်ပ္ေတ ြ၏ အေပၚ ယ ံတ ြင္တ င္ထ ားလ ုိက ္ၿပီးမီးဖုိဖက ္သုိ႔ ခပ္သြက ္သြက ္ေလ းပင္ျပန္၍ လ ာခဲ့ေတ ာ့သည ္။ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲမွစည ္သူစုိး၏ သီခ်င္းသံက ေတ ာ့ခပ္သဲ့သဲ့လ ြင့္ပ်ံ႕ဆဲပင္ ျဖစ္သည ္။ ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါးေရွ႕တ ြင္ရပ္လ ုိက ္ၿပီးေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ေတ ြ၍ သြားရသည ္။ ၿပီးမွသက ္ျပင္းေလ းတ စ္ခ်က ္ခ်လ ုိက ္ၿပီး သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါးေပၚ ရွိ ဒုိးေလ ာ့က ုိအသာေလ း လ ွည ့္ဖြင့္လ ုိက ္ေလ သည ္။

အတ ြင္းက ဘယ ္ေတ ာ့မွ ေလ ာ့မခ်ထ ားသည ္က ုိခင္မုိးလ ြင္က သိၿပီးသားပင္ျဖစ္၏ ။ဒုိးေလ ာ့က ုိ လ ွည ့္ဖြင့္လ ုိက ္ၿပီးေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္တ ံခါးက ုိအသာေလ း ဟ လ ုိက ္သည ္။ “ဟ င္..မာမီ” “ေရာ့သားဆပ္ျပာအထ ဲမွာဆပ္ျပာ က ုန္ခါနီးေနၿပီမုိ႔လ ား.. သားမေလ ာက ္မွာစုိးလ ုိ႔” ခုေလ းတ င္မီးဖုိေဆာင္ထ ဲရွိနံရံက ပ္ဘီရုိထ ဲမွ ထ ုတ ္ယ ူလ ာခဲ့ေသာဆပ္ျပာေမႊးတ စ္တ ုံးက ုိ လ ွမ္း၍ ေပးလ ုိက ္ေလ သည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္က ုိယ ္လ ုံးတ ီးျဖင့္ ေရခ်ိဳးေနရာမွ ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါး၀ရွိသူမထ ံသုိ႔ေလ ွ်ာက ္၍ လ ာေလ သည ္။ဆပ္ျပာတ ုံးက ုိင္ထ ားေသာ ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္ေလ းသည ္ တ ုန္တ ုန္ယ င္ယ င္ေလ းျဖစ္၍ ေနေလ သည ္။ အနားေရာက ္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္ထ ဲမွ ဆပ္ျပာက ိုယ ူ၍ လ ွည ့္၀င္သြားေလ ေတ ာ့သည ္။ ဒီေတ ာ့မွခင္မုိးလ ြင္က သတ ိရပုံျဖင့္ “သားျမန္ျမန္ခိ်ဳးေနာ္အေအးပတ ္ေနဦးမယ ္ ၿပီးေတ ာ့မာမီလ ည ္းခ်ိဳးအုံးမွာ” “ဟ ုတ ္က ဲ့သားၿပီးေတ ာ့မွာပါ…” ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါးက ုိျပန္ပိတ ္ၿပီးသည ္ႏွင့္ လ ွည ့္၍ ထ ြက ္လ ာေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေသာက ္ေရ ေအးေအးေလ းတ စ္ခြက ္က ုိ အေျပးအလ ႊားေလ းေသာက ္လ ုိက ္မိသည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ေရခ်ိဳးၿပီး၍ ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲမွလ ွမ္း၍ အထ ြက ္တ ြင္ေတ ာ့ အျပင္တ ြင္ ထ မီရင္လ ်ားျဖင့္ရပ္၍ ေနေသာခင္မုိးလ ြင္က ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္ရသည ္။ စည ္သူစုိးေရခ်ိဳးခန္းထ ဲမွလ ွမ္း၍ အထ ြက ္မွာပင္ခင္မုိးလ ြင္က ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲသုိ႔ လ ွမ္း၍ ၀င္လ ုိက ္ေလ သည ္။

စည ္သူစုိးက ေခါင္းည ိတ ္ျပ၍ ထ ြက ္သြားေလ သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္က ေတ ာ့စည ္သူစုိးက ုိေက ်ာခုိင္းၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲသုိ႔လ ွမ္း၍ ၀င္သြားေလ သည ္။ ခဏ မွ်အၾက ာတ ြင္ေတ ာ့စည ္သူစုိး၏ အသံက ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါး၀မွထ ြက ္ေပၚ၍ လ ာသည ္။ ေစာေစာက ထ ဲက ခင္မုိးလ ြင္မွာ ေရခ်ိဳးခန္းတ ံခါးက ုိပိတ ္၍ မထ ားခဲ့ေပ။ “မာမီ..ဒီမွာဘီး..” “ခဏ ေလ း..ခဏ ေလ း..” ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲရွိမွန္ေရွ႕တ ြင္က ုိယ ္လ ုံးတ ီးျဖင့္ ရပ္က ာမ်က ္ႏွာက ုိဆပ္ျပာျဖင့္ ပြတ ္တ ုိက ္ေနေသာခင္မုိးလ ြင္က လ ွမ္း၍ ေျပာလ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့မွသူမ၏ မ်က ္ႏွာေပၚမွ ဆပ္ျပာမ်ားက ုိေရျဖင့္ေဆးက ာ မ်က ္ႏွာသစ္လ ုိက ္ၿပီးဆပ္ျပာမ်ား စင္ၾက ယ ္သြားေတ ာ့မွ မ်က ္ႏွာေပၚရွိေရမ်ားက ုိလ က ္တ စ္ဖက ္ျဖင့္ သပ္လ ုိက ္ရင္းခင္မုိးလ ြင္သည ္ေရခ်ိဳးခန္း၀သုိ႔ ေလ ွ်ာက ္၍ လ ာသည ္။စည ္သူစုိး၏ လ က ္ထ ဲမွ ဘီးက ုိလ ွမ္း၍ အယ ူလ ုိက ္တ ြင္ေတ ာ့စူးရွ ေတ ာက ္ေျပာင္၍ အရည ္လ ဲ့ေနေသာ စည ္သူစုိး၏ မ်က ္လ ုံးမ်ားႏွင့္ဘီးက ုိက ုိင္၍ လ ွမ္းေပးေနေသာတ ဆတ ္ဆတ ္ျဖင့္ သိသိသာသာတ ုန္ခါေနသည ့္စည ္သူစုိး၏ လ က ္ဖ်ားေလ းတ ို႔က ိုခင္မုိးလ ြင္သည ္ သတ ိထ ားမိလ ုိက ္ပါေတ ာ့သည ္။ခင္မုိးလ ြင္၏ အသက ္သည ္၃၄ႏွစ္ထ ဲသုိ႔ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက ္ လ ာခဲ့ေပၿပီျဖစ္သည ္။

လ ြန္ခဲ့ေသာ၅ႏွစ္ေက ်ာ္က ပင္ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးသည ္က ြယ ္လ ြန္သြားခဲ့ရသည ္ ျဖစ္သည ္။ငယ ္စဥ္ေက ်ာင္းသူဘ၀ထ ဲက သူမ၏ အေခ်ာအလ ွေတ ြေၾက ာင့္ခင္မုိးလ ြင္၏ ၀န္းက ်င္တ ြင္ေယ ာက ္်ားတ ုိ႔မွာ ပ်ားပိတ ုန္းမ်ားပမာတ ရစ္၀ဲ၀ဲျဖင့္ ရွိခဲ့ရေလ သည ္။ ဒီၾက ားထ ဲက မွခင္မ်ိဳးလ ြင္သည ္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္အေၾက ာင္းပါ၍ လ က ္ဆက ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည ္။၀င္း၀ါေသာ ေရႊ၀ါေရာင္အသားအရည ္ေလ းႏွင့္ အရပ္အျမင့္က ၅ေပ၆လ က ္မေလ ာက ္ရွိၿပီးအရပ္အျမင့္ႏွင့္ လ ုိက ္ေလ ်ာုည ီေထ ြေသာလ ွပေတ ာင့္တ င္းသည ့္ အခ်ိဳးအစားက ်နလ ွေသာက ုိယ ္လ ုံးပုိင္ရွင္ တ စ္ေယ ာက ္ျဖစ္ခဲ့၍လ ည ္း အထ က ္တ န္းေက ်ာင္းသူဘ၀၌ပင္ က ာယ အလ ွမယ ္ဘြဲ႕က ုိတ စ္ႀက ိမ္မက ဆြတ ္ခူးရရွိခဲ့ သူလ ည ္းျဖစ္သည ္။သည ့္ေနာက ္ပုိင္း အိမ္ေထ ာင္က ်ၿပီးသည ့္အခ်ိန္တ ြင္လ ည ္း သူမ၏ အလ ွအပမ်ားက ုိခင္မ်ိဳးလ ြင္သည ္ထ ိန္းသိမ္း၍ ထ ားႏုိင္ခဲ့ေလ သည ္။ နာမည ္ေက ်ာ္က ုမၸဏ ီႀက ီးတ စ္ခု၏ မန္ေနဂ်ာႀက ီးျဖစ္ေသာဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ခင္မ်ိဳးလ ြင္က ုိ မပူမပင္မေၾက ာင့္မက ်ထ ားႏုိင္ခဲ့သည ္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းၿငိမ္းေနေက ာင္းေက ာင္းစားက ာ က ုိယ ့္က ုိက ုိယ ္ပုိးေမြးသလ ုိေမြး၍ ခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္လ ွခ်င္တ ုိင္းလ ွ၍ ေနခဲ့ေလ သည ္။

ရင္းႏွီးသူတ ခ်ိဳ႕က ဆုိလ ွ်င္အပ်ိဳတ ုန္းက ထ က ္ပင္ ပုိ၍ လ ွလ ာေသးသည ္ဟ ုခ်ီမြမ္းေထ ာပနာပင္ ျပဳၾက ရသည ္။အပ်ိဳဘ၀က ပင္စ၍ အိမ္ေထ ာင္က ်ၿပီးအခ်ိန္။ ထ ုိ႔ေနာက ္ခင္ပြန္းသည ္က ြယ ္လ ြန္ၿပီးသည ့္ အခ်ိန္ေနာက ္ပုိင္းတ ုိ႔တ ြင္လ ည ္း ယ ခုအခ်ိန္ထ ိပင္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ က ်န္းမာေရးက ုိအထ ူးပင္ဂရုစုိက ္ခဲ့သည ္။ က ာယ အလ ွ ေလ ့က ်င့္ခန္းလ ည ္းယ ေန႔ထ ိမပ်က ္ခဲ့ေပ။ ဒီေတ ာ့ယ ခုဆုိလ ွ်င္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ အဂၤါစုံလ င္စြာျဖင့္အစြမ္းက ုန္ပြင့္ေနသည ့္ ပန္းတ စ္ပြင့္ႏွယ ္ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ျဖင့္တ င့္တ ယ ္စြာ လ ွပ၍ ေနရေလ သည ္။မုဆုိးမေလ း ခင္မုိးလ ြင္က ုိလ ုိခ်င္သူေတ ြက ဒုႏွင့္ေဒးရွိသည ္။ ဒါေပမယ ့္က ြယ ္လ ြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ပစၥည ္းဥစၥာေငြေၾက းမ်ားလ ုံေလ ာက ္စြာ ထ ားခဲ့သည ့္အျပင္ဦးေမာင္ေမာင္စုိး ရွိေနစဥ္က ပင္ ယ ုံၾက ည ္စိတ ္ခ်ရ၍ အက ်ိဳးအျမတ ္ရွိေသာ လ ုပ္ငန္းမ်ားတ ြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလ ုပ္ထ ားခဲ့သည ္ျဖစ္၍ ရရွိေသာ အက ်ိဳးအျမတ ္မ်ားမွာသူမတ ုိ႔အတ ြက ္ အလ ွ်ံအပယ ္ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္စည ္သူစုိး၏ ေနာင္ေရးတ ုိ႔ေၾက ာင့္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ က မ္းလ ွမ္းလ ာသူ ဟ ူသမွ်တ ုိ႔က ုိလ က ္မခံပဲ ျငင္းပယ ္ခဲ့သည ္ခ်ည ္းပင္ျဖစ္သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္ႏွင့္သူမ၏ ခင္ပြန္း ဦးေမာင္ေမာင္စုိးတ ုိ႔သည ္က ံတ ူ အက ်ိဳးေပးမ်ားဟ ု ဆုိႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည ္။ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးသည ္ တ စ္ဦးတ ည ္းေသာသားျဖစ္၍ မိတ ဆုိးတ စ္ေယ ာက ္လ ည ္းျဖစ္၏ ။

ဖခင္ျဖစ္သူမွာလ ည ္းျပည ္ပသုိ႔အၿပီးအပုိင္ ထ ြက ္ခြာသြားခဲ့ၿပီးျပည ္ပတ ြင္ပင္ အိမ္ေထ ာင္က ်လ ်က ္ရိွေနေပၿပီ။ ခင္မုိးလ ြင္သည ္လ ည ္း တ စ္ဦးတ ည ္းေသာသမီးျဖစ္၍ ဖတ ဆုိးတ စ္ေယ ာက ္ျဖစ္က ာ မိခင္ျဖစ္သူမွာလ ည ္း သူမအိမ္ေထ ာင္က ်ၿပီးတ စ္ႏွစ္ခန္႔အၾက ာတ ြင္ က ြယ ္လ ြန္၍ သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည ္။ယ ခုေတ ာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ပါ က ြယ ္လ ြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည ္။ယ ခုေတ ာ့ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေလ ာက အလ ယ ္တ ြင္မ်က ္ေစ့သူငယ ္ နားသူငယ ္ျဖင့္က ်န္ရစ္ခဲ့ေသာစည ္သူစုိးက ုိသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ရင္းျဖင့္သူမ၏ ေန႔ရက ္မ်ားက ုိေအးခ်မ္းသာယ ာစြာျဖင့္ က ုန္လ ြန္ေစ ခဲ့ေလ သည ္။ ယ ခုဆုိလ ွ်င္စည ္သူစုိးသည ္၁၀တ န္းပင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္၍ မၾက ာမီလ ပုိင္းတ ြင္ တ က ၠသုိလ ္မ်ားျပန္လ ည ္ဖြင့္လ ွစ္ပါက ပထ မႏွစ္သုိ႔တ က ္ရမည ္ျဖစ္ၿပီးယ ခု အားလ ပ္ရက ္တ ြင္ အဂၤလ ိပ္စက ားေျပာသင္တ န္းသုိ႔ တ က ္ေရာက ္ေနျခင္းျဖစ္သည ္။ ဖတ ဆုိးေလ းျဖစ္ေသာ စည ္သူစုိးက ုိခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ က ုိယ ္တ ုိင္လ ည ္းငယ ္စဥ္က ေလ းဘ၀ထ ဲက ဖတ ဆုိးေလ းျဖစ္ခဲ့ရသူျဖစ္၍ အေတ ာ္ပင္ စာနာမိက ာခါတ ုိင္းထ က ္ပင္ပုိ၍ ဂရုတ စုိက ္ျဖင့္ခ်စ္ခင္ယ ုယ က ာ ျပဳစုလ ာခဲ့ရသည ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စည ္သူစုိး၏ အႏြံအတ ာက ုိ ရင္စည ္းၿပီးခံခဲ့သည ္။စည ္သူစုိးမ်က ္ႏွာ တ စ္ခ်က ္မည ွိဳးေစရ။စည ္သူစုိး လ က ္ည ွိဳးည ႊန္သမွ် ေတ ာင္းတ သမွ်အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ သူမသည ္ဖန္တ ီးေပးခဲ့သည ္ခ်ည ္းပင္ ျဖစ္သည ္။စည ္သူစုိးက လ ည ္း လ ိမၼာေရးျခားရွိသူက ေလ းတ စ္ေယ ာက ္ျဖစ္ၿပီး ခင္မုိးလ ြင္ေျပာသမွ် ဆုိသမွ်က ုိေခါင္းၿငိမ့္ လ ုိက ္နာခဲ့သည ္ခ်ည ္းပင္ျဖစ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့လ ည ္းစည ္သူစုိးသည ္ ခင္မုိးလ ြင္က ုိအေတ ာ္ပင္ခ်စ္ရွာသည ္။ ဤ သုိ႔ျဖင့္ပင္ဦးေမာင္ေမာင္စုိး က ြယ ္လ ြန္ၿပီးခဲ့သည ့္ ေန႔ရက ္မွစ၍ တ စ္ေယ ာက ္က ုိတ စ္ေယ ာက ္ တ ြယ ္တ ာအားက ုိးစိတ ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္က ာလ မ်ားက ုိျဖတ ္သန္း ေက ်ာ္ျဖတ ္လ ာခဲ့သည ္မွာယ ေန႔အခ်ိန္ထ ိပင္ ျဖစ္သည ္။ အိပ္ခန္းထ ဲရွိဒရင္းဘက ္ေပၚတ ြင္လ ွဲက ာ မဂၢဇင္းဖတ ္၍ ေနေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္ မဂၢဇင္းစာအုပ္က ုိပိတ ္၍ ေဘးရွိ စားပြဲေလ းေပၚသုိ႔တ င္လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ ဒရင္းဘက ္ေပၚ မွထ လ ုိက ္ရင္းအိပ္ခန္းနံရံမွနာရီက ုိ ၾက ည ့္လ ုိက ္ေတ ာ့ည ၁၁နာရီပင္ရွိေပၿပီ။ အိပ္ခန္း၀သုိ႔ သြား၍ အျပင္သုိ႔ က ုိယ ္တ ျခမ္းထ ြက ္က ာၾက ည ့္လ ုိက ္ေတ ာ့ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ ဧည ့္ခန္းထ ဲတ ြင္ဗိစီဒီၾက ည ့္၍ ေက ာင္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည ္က ုိေတ ြ႕လ ုိက ္ရ၍ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ အိပ္ခန္းထ ဲသုိ႔ျပန္၍ ၀င္လ ာခဲ့ၿပီး စည ္သူစုိး၏ က ုတ င္ဆီသုိ႔သြား၍ က ုတ င္ထ က ္ရွိ အိပ္ယ ာေလ းက ုိျပင္ဆင္၍ ေပးလ ုိက ္ေလ သည ္။

ခင္မုိးလ ြင္တ ုိ႔ အိပ္ခန္းႀက ီးမွာအလ ်ား၂၅ေပႏွင့္အနံ၁၂ ေပမွ်ရွိေသာ အိပ္ခန္းက ်ယ ္ႀက ီးပင္ျဖစ္သည ္။ အိပ္ခန္းအလ ်ား၏ အလ ယ ္တ ြင္ အိပ္ခန္း၀င္ေပါက ္ရွိက ာ ထ ုိ၀င္ေပါက ္က ုိဗဟ ုိျပဳ၍ တ စ္ဖက ္ျခမ္းမွာ စည ္သူစုိး၏ အိပ္ခန္းျဖစ္သည ္။ က ်န္တ စ္ဖက ္ျခမ္းမွာခင္မုိးလ ြင္၏ အိပ္ခန္းျဖစ္သည ္။အိပ္ခန္း၀င္ေပါက ္ရွိရာ နံရံႏွင့္ မ်က ္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရွိနံရံက ုိေခါင္းရင္းျပဳၿပီး က ုတ င္ႏွစ္လ ုံးက ုိယ ွဥ္လ ်က ္သားခ်ထ ားၿပီး ထ ုိက ုတ င္ႏွစ္လ ုံး၏ အၾက ားတ ြင္ ေခါက ္က ာေလ းတ စ္ခုျဖင့္ ဟ ုိဖက ္ျခမ္းဒီဖက ္ျခမ္းပုိင္းျခား၍ ထ ားေလ သည ္။စည ္သူစုိး၏ က ုတ င္ေလ းမွာ တ စ္ေယ ာက ္အိပ္က ုတ င္ျဖစ္ၿပီး ခင္မုိးလ ြင္က ေတ ာ့ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ရွိစဥ္က တ ည ္းက အတ ူအိပ္ခဲ့သည ့္ ႏွစ္ေယ ာက ္အိပ္ က ုတ င္ႀက ီးျဖင့္ပင္အိပ္သည ္။ သူတ ုိ႔ႏွစ္ေယ ာက ္၏ က ုတ င္ႏွစ္လ ုံးၾက ားတ ြင္ တ စ္ဖက ္ႏွင့္ တ စ္ဖက ္ပုိင္းျခားထ ားေသာေခါက ္က ာေလ း တ စ္ခုသာၾက ားတ ြင္ခံၿပီးက ုတ င္ႏွစ္လ ုံးမွာ ထ ိစပ္၍ေနၾက သည ္။စည ္သူစုိး၏ အိပ္ယ ာေလ းက ုိခင္းက ်င္းၿပီးသြားေသာ အခါတ ြင္ေတ ာ့ ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ အခန္းဖက ္သုိ႔ျပန္၍ လ ာခဲ့ၿပီးသူမ၏ က ုိယ ္ေပၚမွ အ၀တ ္အစားမ်ားက ုိခြၽတ ္က ာည ၀တ ္ အက ႌ်ေလ းက ုိတ စ္ထ ပ္တ ည ္း၀တ ္လ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့က ုတ င္ေလ းႏွစ္လ ုံးၾက ား ေခါက ္က ာေလ း၏ ထ ိပ္အေပၚ ဖက ္နံရံတ ြင္ရွိေသာ ည အိပ္မီးလ ုံးအျပာေရာင္ေလ းက ုိ ဖြင့္လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့မွအိပ္ခန္းထ ဲရွိ မီးမ်ားက ုိပိတ ္လ ုိက ္ၿပီးသူမ၏ က ုတ င္ေပၚသုိ႔ တ က ္၍ လ ွဲလ ုိက ္ေလ သည ္။

လ က ္ပြန္းတ တ ီးေနခဲ့ၿပီးမွ သူမ၏ မ်က ္လ ုံးထ ဲတ ြင္က ေလ းဟ ုသာ ျမင္ေနခဲ့ေသာစည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ည ေနက ေက သီခ်ိဳႏွင့္တ ခဏ အၾက ာလ ူငယ ္သဘာ၀ စိတ ္က စားေနၾက သည ္က ုိေတ ြ႕လ ုိက ္ရေတ ာ့မွ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ လ ူလ ားေျမာက ္ခဲ့ရၿပီဆုိသည ္က ုိ သတ ိထ ားလ ုိက ္မိခဲ့သည ္။ၿပီးေတ ာ့ ဆန္႔က ်င္ဖက ္လ ိင္အေပၚတ ြင္တ ပ္မက ္သည ့္ စိတ ္မ်ားပင္၀င္၍ ေနေခ်ၿပီ။ဒီေတ ာ့လ ဲ လ ိင္က ိစၥေတ ြက ုိဗဟ ုသုတ အလ ုိ႔ငွာ ျမင္ဖူးေတ ြ႕ဖူးပါ ေစေတ ာ့ဟ ုရည ္ရြယ ္၍ ဗီစီဒီ၂ခ်ပ္က ုိ စည ္သူစုိးအလ ြယ ္တ က ူေတ ြ႕၍ ၾက ည ့္ျမင္သြားေစရန္ ခင္မုိးလ ြင္သည ္စီစဥ္၍ ခ်ထ ားခဲ့မိသည ္ တ ဆက ္တ ည ္းမွာပင္ေရခ်ိဳးေနစဥ္သူမ ေတ ြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာစည ္သူစုိး၏ လ ိင္တ န္ႀက ီးက သူမ၏ အျမင္အာရုံထ ဲသုိ႔ ေရာက ္ရွိလ ာသည ္။ အရွည ္၇လ က ္မေလ ာက ္ႏွင့္လ ုံးပတ ္က က ်ပ္လ ုံးခန္႔ရွိသည ္။ထ ိပ္က အေရျပားေလ းက ဟ တ ယ ္ဆုိရုံေလ းသာရွိေသးသည ္။ ေရခ်ိဳးခန္း၀မွဆပ္ျပာလ ွမ္း၍ ေပးေနေသာ သူမ၏ ထ ံသုိ႔ေလ ်ာက ္၍ လ ာေတ ာ့လ ိင္တ န္ႀက ီးမွာ တ ရမ္းရမ္းႏွင့္သူမဆီသုိ႔ခ်ဥ္းက ပ္လ ာသည ္က ုိ ၾက ည ့္မိၿပီးခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ ေရခ်ိဳးၿပီးသည ္မွာ တ စ္နာရီေလ ာက ္ပင္ရွိေသာ္လ ည ္း ခ်က ္ျခင္းပင္ေရျပန္ခ်ိဳး၍ သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးတ ီး ခႏၶာက ုိယ ္က ုိစည ္သူစုိးျမင္ေအာင္ျပန္၍ ျပခဲ့မိသည ္က ုိခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမဘာသာပင္ အံၾသေနရေလ သည ္။ယ ခုေတ ာ့ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ဧည ့္ခန္းထ ဲတ ြင္ တ စ္ေယ ာက ္တ ည ္းထ ုိင္၍ ခင္မုိးလ ြင္ထ ားခဲ့ေသာ အျပာက ားဗီစီဒီခ်ပ္ေတ ြက ုိ ၾက ည ့္ေနမည ္မွာေသခ်ာသည ္ဟ ု ခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေတ ြးမိလ ုိက ္ပါေတ ာ့သည ္။အိပ္ယ ာေပၚ တ ြင္ေမွး၍ေနေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္ ဘယ ္အခ်ိန္အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည ္မသိ။ သူမအိပ္ေနေသာက ုတ င္လ ႈပ္လ ႈပ္ လ ႈပ္လ ႈပ္ျဖစ္၍ ႏုိးလ ာခဲ့ရသည ္။မ်က ္လ ုံးဖြင့္၍ ၾက ည ့္လ ုိက ္ေတ ာ့သူမ၏ က ုတ င္ႏွင့္ၾက ားတ ြင္ ေခါက ္က ာေလ းသာျခား၍ ထ ိစပ္ေနေသာ စည ္သူစုိး၏ က ုတ င္ဆီမွတ လ ႈပ္လ ႈပ္ ျဖစ္ေနေၾက ာင္းသိလ ုိက ္ရသည ္ႏွင့္ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ ခ်က ္ျခင္းဆုိသလ ုိပင္အိပ္ယ ာေပၚမွထ ၍ က ုတ င္ေပၚမွဆင္းၿပီးတ စ္ဖက ္ရွိစည ္သူစုိး၏ က ုတ င္ရွိရာသုိ႔တ ုိးက ပ္၍ လ ာက ာ ၾက ည ့္လ ုိက ္မိသည ္။

“ဟ _____________င္..” ခင္မုိးလ ြင္၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ေႏြးက နဲ ျဖစ္၍သြားရေတ ာ့သည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္၀တ ္ထ ားေသာပုဆုိးက ုိ ခါးဆီသုိ႔ဆဲြ၍ လ ွန္တ င္ေပးထ ားက ာ မ်က ္စိႏွစ္လ ုံးက ုိစုံမွိတ ္ထ ားၿပီးသူ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ေတ ာ့ေထ ာင္မတ ္၍ ေနေသာ သူ၏ တ န္ႀက ီးက ုိဆုပ္က ုိင္၍ တ စ္ခ်က ္ျခင္း ဂြင္းတ ုိက ္၍ ေနေလ သည ္။မ်က ္စိႏွစ္လ ုံးက ုိ စုံမွိတ ္၍ ေနေသာစည ္သူစုိး၏ အျမင္အာရုံထ ဲတ ြင္ေတ ာ့ယ ခုတ င္ သူၾက ည ့္ခဲ့ေသာ အျပာက ားထ ဲမွက ာမစပ္ယ ွက ္ေနၾက ေသာ ပုံရိပ္မ်ား၊ည ေနက ေလ ွခါးတ ြင္ေတ ြ႕ခဲ့ရေသာ ေက သီခ်ိဳ၏ အလ ွအပမ်ားႏွင့္ည ေနက ပင္ ေရခ်ိဳးခန္းတ ြင္ေတ ြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာခင္မုိးလ ြင္၏ ၀င္း၀ါ၍ လ ွပေသာ၀တ ္လ စ္စလ စ္ က ုိယ ္လ ုံးမ်ားတ ုိ႔သည ္တ လ ွည ့္စီျမင္ေယ ာင္၍ ေနမိသည ္။အထ ူးသျဖင့္ မာမီခင္မုိးလ ြင္၏ တ င္းရင္း၍ လ ုံး၀န္းေနေသာရင္သားမ်ားျဖဴေဖြးအိစက ္က ာ တ လ ုံးတ ခဲႀက ီးျဖစ္ေနေသာက ားစြင့္ေနသည ့္ တ င္သားမ်ားၿပီးေတ ာ့ေဖါင္းေဖါင္းေလ း ခုံးထ ေနသည ့္အေမႊးပါးေလ းမ်ားျဖင့္ ေစာက ္ဖုတ ္ေလ းတ ုိ႔သည ္သူ႔က ုိလ ႊမ္းၿခံဳစုိးမုိး၍ ေနေတ ာ့ေလ သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္သည ္စည ္သူစုိး၏ အျဖစ္က ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္သည ္ႏွင့္ခ်က ္ျခင္းပင္ သူမက ုတ င္ရွိရာအခန္းဖက ္သုိ႔က ူးလ ာခဲ့ၿပီး က ုတ င္ေဘးစားပြဲေပၚရွိစာၾက ည ့္စားပြဲတ င္ မီးလ ုံးေလ းက ုိျဖတ ္က နဲဖြင့္လ ုိက ္ရာက စားပြဲေပၚရွိမဂၢဇင္းစာအုပ္က ုိၾက မ္းျပင္ေပၚ သုိ႔ အားျဖင့္ပစ္က ာခ်လ ုိက ္ရာစာအုပ္ႏွင့္ ၾက မ္းျပင္တ ုိ႔ထ ိမိသံသည ္ တ ိတ ္ဆိတ ္ေသာည တ ြင္ က ်ယ ္ေလ ာင္စြာထ ြက ္ေပၚ၍ လ ာေလ သည ္။ ျဖတ ္က နဲလ င္းလ ာေသာအလ င္းေရာင္ႏွင့္ တ ၿပိဳင္နက ္တ ည ္းၾက ားလ ုိက ္ရေသာ အသံတ ုိ႔ေၾက ာင့္ပင္စည ္သူစုိးသည ္ မ်က ္လ ုံးက ုိဖြင့္ လ က ္က ုိရုတ ္၍ နားစြင့္လ ုိက ္မိသည ္။ၿပီးေတ ာ့ အိပ္ယ ာေပၚမွလ ူးလ ဲထ က ာခင္မုိးလ ြင္ ရွိရာဖက ္သုိ႔က ူး၍ အလ ာတ ြင္ေတ ာ့ ၾက ားတ ြင္က ာထ ားေသာေခါက ္က ာေလ းက ုိ ေက ်ာ္၍ အထ ြက ္လ ုိက ္မွာပင္ျမင္လ ုိက ္ရေသာ ျမင္က ြင္းေၾက ာင့္စည ္သူစုိးသည ္ေနာက ္သုိ႔ ဆုတ ္၍ ေခါက ္က ာေလ းအတ ြင္းတ ြင္၀င္ရပ္က ာ က ုိယ ္တ စ္ျခမ္းထ ြက ္၍ ခင္မုိးလ ြင္ က ုတ င္ရွိရာသုိ႔ ၾက ည ့္၍ ေနမိသည ္။ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ က ုိယ ္ေပၚတ ြင္အ၀တ ္အစားဟ ူသမွ်ဘာမွ် မရွိေတ ာ့ပဲသူမ၏ က ုိယ ္တ ုံးလ ုံးတ ီးေလ းက ုိက ုတ င္ေပၚတ ြင္ ပက ္လ က ္လ ွန္က ာဒူးႏွစ္ဖက ္က ုိေထ ာင္၍ ေပါင္လ ုံးေဖြးေဖြးႀက ီးေတ ြက ိုအေတ ာ္ပင္ က ား၍ ထ ားေလ သည ္။ၿပီးေတ ာ့ မ်က ္လ ုံးႏွစ္လ ုံးက ုိလ ည ္းစုံမွိတ ္၍ ထ ားသည ္က ုိစားပြဲတ င္မီးလ ုံးေလ း၏ အလ င္းေရာင္ျဖင့္ ထ င္ထ င္ရွားရွားေတ ြ႕၍ ေနရေလ သည ္။ ၿပီးေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လ ုံးၾက ားထ ဲသုိ႔လ က ္ထ ည ့္၍ ခုံးေမာက ္ေနေသာ သူမ၏ ေစာက ္ဖုတ ္ႀက ီးက ုိတ စ္ခ်က ္ျခင္း ပြတ ္ေပးေနေလ သည ္။စည ္သူစုိးသည ္ အက ြယ ္မွ က ုိယ ္တ စ္ျခမ္းသာသာပင္ထ ြက ္၍ လ ာၿပီး သူ၏ ပုဆုိးက ုိက ြင္းလ ုံးခြၽတ ္ခ်လ ုိက ္ရာမွ တ ဆင့္ထ ြက ္ေပၚ၍ လ ာေသာသူ၏ တ န္ႀက ီးက ုိလ က ္တ စ္ဖက ္က က ုိင္၍ ခင္မုိးလ ြင္က ုိ ၾက ည ့္က ာဂြင္းတ ုိက ္ပါေတ ာ့သည ္။

ခဏ ေနေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ မွိတ ္ထ ားေသာ မ်က ္လ ုံးေလ းမ်ားက ုိအသာေလ းေမွး၍ ဖြင့္က ာၾက ည ့္လ ိက ု္ရာ စည ္သူစိုး၏ အျဖစ္က ို ေတ ြ႕လ ုိက ္ရေလ သည ္ႏွင့္သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိအိပ္ယ ာေပၚသုိ႔ ေမွာက ္ခ်လ ုိက ္ၿပီးသူမ၏ က ုတ င္ေျခရင္းဘက ္တ စ္ဖက ္ေထ ာင့္နားတ ြင္ ရွိေနေသာစည ္သူစုိးဘက ္ ေက ်ာေပးက ာသူမ၏ ဒူးႏွစ္ဖက ္က ုိ ေထ ာက ္လ ုိက ္ၿပီးလ က ္ႏွစ္ဖက ္က ေတ ာ့ တ ေတ ာင္ဆစ္မွ်ျဖင့္သာ ေထ ာက ္၍ ဖင္ဗူးေတ ာင္း ေထ ာင္ပစ္လ ုိက ္ေလ သည ္။ခင္မုိးလ ြင္၏ နဂုိထ ဲက မွလ ုံးတ စ္လ ွေသာ ဖင္သားႀက ီးမ်ားမွာပုိ၍ က ားအယ ္သြားရက ာ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးႀက ီးျဖင့္မက ္ေမာစရာႀက ီး ျဖစ္လ ုိ႔ေနေတ ာ့သည ္။သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ေပါင္ၾက ားတ ြင္ထ ည ့္၍ သူမ၏ ေစာက ္ဖုတ ္ႀက ီးက ုိပြတ ္လ ုိက ္ရင္း သူမ၏ ေပါင္ၾက ားထ ဲမွတ ဆင့္ စည ္သူစုိးထ ံသုိ႔ၾက ည ့္လ ုိက ္ရာစည ္သူစုိး၏ ဂြင္းတ ုိက ္ေနေသာလ က ္သည ္ ေစာေစာက ထ က ္ပုိ၍ သြက ္လ ာသည ္က ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္ရေလ သည ္။သူမသည ္ ခဏ မွ်အၾက ာတ ြင္ေတ ာ့ ဖင္ဗူးေတ ာင္းေထ ာင္ထ ားေသာသူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးက ုိ အိပ္ယ ာေပၚသုိ႔ျပန္လ ွဲခ်လ ုိက ္က ာ ပက ္လ က ္လ ွန္လ ုိက ္ျပန္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ ဒူးႏွစ္ဖက ္က ုိ ဆြဲ၍ ေထ ာင္လ ုိက ္ၿပီး ေပါင္ေဖြးေဖြးႀက ီးႏွစ္လ ုံးက ုိအစြမ္းက ုန္ က ားလ ုိက ္ရင္း မ်က ္လ ုံးေလ းမ်ားက ုိေမွးက ာစည ္သူစုိးထ ံသုိ႔ ၾက ည ့္လ ုိက ္ျပန္ေတ ာ့ စည ္သူစုိး၏ က ုိယ ္လ ုံးတ စ္ခုလ ုံးသည ္ ေခါက ္က ာအက ြယ ္မွပင္ထ ြက ္၍ ေနေခ်ၿပီ။ သူ၏ လ က ္က ေတ ာ့ပုိ၍ ပုိ၍ပင္သြက ္၍ ေနေတ ာ့သည ္။ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိေပါင္ၾက ားဆီသုိ႔ ထ ည ့္လ ုိက ္ျပန္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ေဖာင္းမုိ႔၍ ေနေသာ သူမ၏ ႏွဳတ ္ခမ္းသားႀက ီးႏွစ္ခုက ုိ လ က ္ည ိွဳးလ က ္မတ ုိ႔ျဖင့္ၿဖဲဟ လ ုိက ္ေတ ာ့ နီရဲလ ွေသာ အတ ြင္းသားမ်ားႏွင့္အတ ူသူမ၏ ေစာက ္ေစ့ေလ းမွာေငါက ္ေတ ာက ္ေလ း ထ ြက ္ေပၚ၍ လ ာေလ သည ္။

ထ ုိအခါတ ြင္မွခင္မုိးလ ြင္၏ က ်န္ေနေသာလ က ္တ စ္ဖက ္က ပါေပါင္ၾက ားသုိ႔ ေရာက ္လ ာၿပီးေစာက ္ေစ့ေလ းက ုိ လ က ္ေခ်ာင္းထ ိပ္ေလ းျဖင့္ပြတ ္လ ုိက ္ ႏွဳတ ္ခမ္းသားႀက ီးေတ ြက ုိပြတ ္လ ုိက ္ျဖင့္ လ ုပ္ေနေတ ာ့သည ္။မၾက ာမွီအခ်ိန္တ ြင္ေတ ာ့ စည ္သူစုိး၏ ခါးသည ္ဆတ ္က နဲဆတ ္က နဲ ျဖစ္၍ သြားသည ္က ုိခင္မုိးလ ြင္လ ွမ္း၍ ေတ ြ႕ျမင္လ ုိက ္ရပါေလ ေတ ာ့သည ္။ မနက ္မုိးလ င္းေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္ အိပ္ယ ာမွႏုိးလ ွ်င္ပင္မနက ္၇နာရီေလ ာက ္ ရွိေနေခ်ၿပီ။ စည ္သူစုိးက ေတ ာ့မႏုိးေသးေပ။ထ ုံးစံအတ ုိင္း ၈နာရီေလ ာက ္မွႏုိးေခ်လ ိမ့္မည ္။ အိပ္ခန္းထ ဲမွထ ြက ္ရန္အခန္းတ ံခါး၀ဆီသုိ႔ လ ာခဲ့ေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္တ ံခါး၀သုိ႔ မေရာက ္မီမွာပင္စည ္သူစုိးအိပ္ေနရာသုိ႔ လ ွမ္း၍ ၾက ည ့္လ ုိက ္မိသည ္။အိပ္ယ ာေပၚ တ ြင္ပက ္လ က ္က ေလ းမ်က ္ႏွာႏုႏုေလ းက ုိ တ ေစာင္းေလ းလ ုပ္လ ်က ္အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ စည ္သူစုိးက ုိေတ ြ႕လ ုိက ္ရေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ေအးခ်မ္းက ာၾက ည ္ႏူး၍ သြားရေလ သည ္။သူမသည ္ခဏ ၾက ာရပ္၍ ၾက ည ့္ေနၿပီးမွအိပ္ခန္းျပင္သုိ႔ ထ ြက ္လ ာခဲ့သည ္။ခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ နံနက ္စာေစာေစာအတ ြက ္ အားလ ုံးျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္ေလ ာက ္မွ စည ္သူစုိးက အိပ္ယ ာေပၚမွႏုိး၍လ ာသည ္။ မ်က ္ႏွာသစ္ရန္မီးဖုိေဆာင္ထ ဲသုိ႔ျဖတ ္၍ အသြားသူမက ုိတ စ္ခ်က ္ စူးစူးစုိက ္စုိက ္ေလ းၾက ည ့္၍ သြားေသာ စည ္သူစုိးက ုိခင္မုိးလ ြင္ သတ ိျပဳမိလ ုိက ္သည ္။တ စ္ေယ ာက ္က ုိ တ စ္ေယ ာက ္လ ွမ္း၍ စက ားမေျပာျဖစ္ ခပ္အမ္းအမ္းေလ းျဖစ္၍ ေနသည ္။ ဒီေန႔မနက ္အတ ြက ္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ စည ္သူစုိးအတ ြက ္ ခါတ ုိင္းလ ုိေက ာ္ဖီေဖ်ာ္မထ ား၊ႏုိ႔ၾက က ္ဥက ုိ ခြက ္ႀက ီးျဖင့္ၾက က ္ဥႏွစ္လ ုံးပင္ထ ည ့္၍ ေဖ်ာ္ေပးထ ားသည ္။မနက ္တ ုိင္းလ ည ္း ၾက က ္ဥေၾက ာ္က ုိႏွစ္သက ္စြာျဖင့္ စားတ တ ္သည ္ျဖစ္၍ ၾက က ္ဥဟ ပ္ဖရုိက ္က ုိ၅ လ ုံးပင္ေၾက ာ္၍ ေပးထ ားသည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္စားပြဲတ ြင္၀င္၍ ထ ုိင္လ ုိက ္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္သည ္ သူ႔က ုိေက ်ာေပးလ ်က ္ ေရခဲေသတ ၱာထ ဲမွဟ င္းခ်က ္စရာမ်ားက ုိ ထ ုတ ္၍ အုိးတ ြင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည ္။ သူေရာက ္လ ာမွန္းသိ၍ ျပင္ဆင္ၿပီးသြားသည ့္တ ုိင္ေအာင္ပင္သူမသည ္ လ ွည ့္၍ မလ ာေသးပဲ ခပ္ၾက ာၾက ာေလ းအခ်ိန္ဆြဲက ာ ေက ်ာေလ းေပး၍ အၾက ည ့္ခံေနလ ုိက ္သည ္။

ဒီေန႔မနက ္စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ႏွဳတ ္ဆိတ ္၍ ေနသည ္က ုိသတ ိထ ားလ ုိက ္မိသည ္။ ခဏ ေနမွခင္မုိးလ ြင္သည ္စည ္သူစုိးရွိရာသို႔ ျဖတ ္က နဲလ ွည ့္ၾက ည ္လ ုိက ္ေတ ာ့သူသည ္ သူမထ င္သည ့္အတ ုိင္းပင္သူမ၏ ခါးေအာက ္ပုိင္းက ုိၾက ည ့္၍ ေနသည ္က ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္ရလ ွ်င္ပင္စည ္သူစုိးဖက ္သုိ႔သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိလ ွည ့္လ ုိက ္ၿပီးသည ္ႏွင့္ တ ၿပိဳင္နက ္တ ည ္းမွာပင္သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လ ုံးက ုိ ဟ က နဲလ ုပ္လ ုိက ္ၿပီးခါးေလ းက ုိလ ည ္း ဆတ ္က နဲေက ာ့ျပလ ုိက ္ေလ သည ္။ၿပီးမွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္စည ္သူစုိးက ုိတ စ္ခ်က ္မွ် ၿပံဳးျပလ ုိက ္ၿပီးသူရွိရာသုိ႔လ ွမ္းလ ာခဲ့သည ္။ အနားသုိ႔ေရာက ္သည ္ႏွင့္စည ္သူစုိးထ ုိင္ေနရာ က ုလ ားထ ုိင္ေဘးတ ြင္၀င္၍ သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိေထ ာက ္ၿပီး က ်န္လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိ စည ္သူစုိးထ ုိင္ေနေသာက ုလ ားထ ုိင္ေနာက ္မွီက ုိ က ုိင္လ ုိက ္ၿပီးသူ၏ ဖက ္သုိ႔လ ွည ့္၍ ရပ္လ ုိက ္သည ္။ “သားေနမေက ာင္းဘူးလ ား” “ေက ာင္းပါတ ယ ္မာမီ” “ဒီမွာသားအားရွိေအာင္လ ုိ႔မာမီႏုိ႔ၾက က ္ဥနဲ႔ ၾက က ္ဥေတ ြလ ုပ္ထ ားေပးတ ယ ္ စားလ ုိက ္ဦးေနာ္””ဟ ုတ ္က ဲ့မာမီ” ေျပာၿပီးသည ္ႏွင့္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ေရွ႕သုိ႔တ ုိး၍ က ုိယ ္က ုိည ႊတ ္က ာစည ္သူစုိး၏ ပါးျပင္ေလ းက ုိ နမ္းလ ုိက ္သည ္။သူမ၏ အခုအခံမပါေသာ ရင္အုံလ ုံးလ ုံးေလ းေတ ြက စည ္သူစုိး၏ လ က ္ေမာင္းတ စ္ဖက ္က ုိဖိက ပ္၍ သြားသည ္။ စည ္သူစုိးက ခ်က ္ျခင္းပင္ လ ွည ့္၍ ခင္မုိးလ ြင္၏ ပါးျပင္ ေဖါင္းေဖါင္းေဖြးေဖြးေလ းေတ ြက ုိ “ရႊတ ္”က နဲ”ရႊတ ္” က နဲတ စ္ခ်က ္မက နမ္းပစ္လ ုိက ္ေလ ေတ ာ့သည ္။

အခုမွပင္ဒီေန႔မနက ္အိပ္ယ ာထ တ ြင္ ခပ္ေငါင္ေငါင္ျဖစ္၍ေနေသာ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ျဖစ္၍ လ ာပါေတ ာ့သည ္။ အလ ုပ္က ိစၥရွိ၍ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ စက ားေျပာသင္တ န္းေက ်ာင္းမွ ျပန္မလ ာမီေလ းမွာပင္အျပင္သု႔ိ ထ ြက ္၍သြားေသာ ခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ည ၈နာရီ ထ ုိးက ာနီးေလ ာက ္မွအိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက ္လ ာခဲ့သည ္။ သားအမိႏွစ္ေယ ာက ္ေသာ့တ စ္ေခ်ာင္းစီ က ုိင္ထ ားၾက သည ္ျဖစ္၍ တ ံခါးက ုိဖြင့္၍ ၀င္လ ုိက ္စဥ္မွာပင္ဧည ့္ခန္းထ ဲတ ြင္ထ ုိင္၍ ဗီစီဒီ ၾက ည ့္ေနေသာစည ္သူစုိးသည ္ျဖတ ္က နဲပင္ ရီမုတ ္ျဖင့္ဗီစီဒီက ုိပိတ ္လ ုိက ္သည ္က ုိ ေတ ြ႕လ ုိက ္ရသည ္။ “ေဟ ာမာမီျပန္လ ာၿပီ”ေျပာလ ုိက ္ရင္းက ပင္ တ ံခါးက ုိျပန္ပိတ ္ၿပီးသူ႔က ုိၿပံဳး၍ ရပ္ၾက ည ့္ေနေသာခင္မုိးလ ြင္ထ ံသုိ႔ စည ္သူစုိးသည ္ထ လ ာၿပီးခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိအတ င္းပင္ဆြဲ၍ ဖက ္လ ုိက ္သည ္။ သူ၏ ပုဆုိးေအာက ္မွမာေတ ာင္ေနေသာ ဟ ာႀက ီးက ခင္မိုးလ ြင္၏ ဆီးခုံက ို ဒိန္းက နဲပင္၀င္၍ ေဆာင့္လ ုိက ္သည ္။ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္လ ုံးေလ းမွာေမွးက နဲက ်၍ သြားသည ္။ ၿပီးေတ ာ့ ခ်က ္ျခင္းျပန္၍ ပြင့္လ ာသည ္။ စည ္သူစုိးက ေတ ာ့သူမ၏ ပါးျပင္ေလ းေတ ြႏွင့္ မ်က ္ႏွာေလ း တ စ္ခုလ ုံးက ုိအငမ္းမရနမ္းေနေတ ာ့သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္က လ ည ္းသူ႔ခါးက ုိျပန္၍ ခပ္တ င္းတ င္းေလ းဖက ္ထ ားေပးလ ုိက ္သည ္။ ခဏ ေနၿပီးနမ္းလ ုိ႔အားရသြားေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္ႏွာဆီမွသူ႔မ်က ္ႏွာက ုိ ခြာလ ုိက ္သည ္။ သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိေတ ာ့မလ ြတ ္မတ မ္း ဖက ္ထ ားၿမဲပင္။ “သားထ မင္းစားၿပီးၿပီလ ား..” “ဟ ုတ ္က ဲ့..” “ဒါဆုိမာမီသြားစားလ ုိက ္ဦးမယ ္ေနာ္ဒီည သိပ္ည ဥ့္နက ္မခံနဲ႕ေနာ္မေန႔က လ ဲ ည ဥ့္နက ္တ ယ ္ မဟ ုတ ္လ ား””ဟ ုတ ္က ဲ့” စည ္သူစုိး၏ လ က ္ေတ ြက ခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းေပၚမွ ဖယ ္ခြာသြားေပမယ ့္လ ည ္း ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္ေတ ြက ေတ ာ့စည ္သူစုိး၏ က ုိယ ္ေပၚမွမခြာေသးဖက ္ထ ားဆဲပင္။

ထ ုိ႔ေၾက ာင့္ပင္စည ္သူစုိးက မ်က ္ႏွာေလ းက ုိ အသာေမာ့ေမာ့ေလ းလ ုပ္၍ ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္ႏွာက ုိအၾက ည ့္လ ုိက ္တ ြင္ေတ ာ့ ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္ႏွာက ရုတ ္တ ရက ္ တ ုိးက ပ္လ ာရာမွ သူမ၏ ႏွဳတ ္ခမ္းေလ းမ်ားက စည ္သူစုိး၏ ႏွဳတ ္ခမ္းေလ းေတ ြေပၚသုိ႔ျဖတ ္က နဲ က ်ေရာက ္လ ာရာမွခပ္ျမွင္းျမွင္းေလ း စုပ္နမ္းလ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ ခဏ အတ ြင္းမွာပင္ ျပန္၍ခြာလ ုိက ္ၿပီးသူ႔က ုိယ ္လ ုံးေလ းေပၚမွ လ က ္မ်ားက ုိပါဖယ ္ခြာက ာခင္မုိးလ ြင္သည ္ လ ွည ့္၍ ထ ြက ္လ ာခဲ့ပါေတ ာ့သည ္။ စည ္သူစုိးက ေတ ာ့ဧည ့္ခန္းထ ဲတ ြင္ျပန္၍ ထ ုိင္က ာ ဗီစီဒီက ုိဆက ္ၾက ည ့္ေနသည ္။ခင္မုိးလ ြင္ အျပင္သုိ႔မထ ြက ္မီစည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ ျပန္၍ မေရာက ္ခင္က ပင္သူမသည ္မေန႔က ဗီစီဒီ၂ခ်ပ္က ုိသိမ္း၍ ေနာက ္ထ ပ္ ဗီစီဒီအသစ္၂ခ်ပ္က ုိလ ဲ၍ ထ ားေပးခဲ့ေလ သည ္။ခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ အ၀တ ္အစားလ ဲၿပီးထ မင္းစားခန္းထ ဲသုိ႔လ ာ၍ ထ မင္းစားေနစဥ္မွာေတ ာ့ဧည ့္ခန္းထ ဲတ ြင္ ဗီစီဒီထ ုိင္၍ ၾက ည ့္ေနေသာစည ္သူစုိးသည ္ ခင္မုိးလ ြင္ရွိရာသုိ႔၀င္လ ာက ာ သုံးေလ းႀက ီမ္ထ က ္မနည ္းသူမအပါးသုိ႔ ေရာက ္၍ လ ာၿပီး အေၾက ာင္းမရွိအေၾက ာင္းရွာက ာရစ္သီရစ္သီ လ ုပ္၍ ေနေလ သည ္။ဒါက ိုသိေပမဲ့လ ည ္း ခင္မုိးလ ြင္က မသိခ်င္ေယ ာင္ေဆာင္၍ ေနခဲ့သည ္။ေက ာင္ေလ းတ စ္ေယ ာက ္သူမက ုိ မက ္ေမာတ ပ္မက ္၍ ေနသည ္က ုိေတ ာ့သူမ၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ၾက ည ္ႏူးမဆုံးျဖစ္၍ ေနရပါေတ ာ့သည ္။

ထ ုံးစံအတ ုိင္းအိပ္ခန္းထ ဲတ ြင္စာဖတ ္ေနေသာ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ည ၁၀နာရီထ ုိးက ာနီးမွပင္ ည အိပ္မီးလ ုံးေလ းက ုိဖြင့္၍ မီးမ်ားမွိတ ္လ ုိက ္ၿပီးအိပ္ယ ာေပၚသုိ႔တ က ္၍ လ ွဲေနလ ုိက ္ေတ ာ့သည ္။ဒီည တ ြင္ေတ ာ့ ည ၀တ ္အက ႌ်က ုိမ၀တ ္ေတ ာ့ပဲရင္ေစ့ လ က ္ျပတ ္အက ႌ်ေလ းက ုိတ စ္ထ ပ္တ ည ္း ၀တ ္ၿပီးထ မီေလ းက ုိပင္သူမသည ္၀တ ္၍ ထ ားေလ သည ္။ၿပီးေတ ာ့အိပ္ယ ာေပၚ ေရာက ္ေတ ာ့သူမသည ္ေစာင္က ုိျမွင့္၍ တ က ုိယ ္လ ုံးက ုိၿခံဳ၍ ထ ားလ ုိက ္ေသးသည ္။၁၅ မိနစ္သာသာေလ ာက ္သာ ၾက ာလ ိမ့္မည ္ထ င္သည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္အခန္းထ ဲသုိ႔၀င္၍ လ ာခဲ့သည ္။သူ ၀င္လ ာမွန္းသိ၍ မ်က ္လ ုံးေလ းက ုိေမွးက ာ ၾက ည ့္လ ုိက ္မိေတ ာ့သူသည ္သူမ၏ က ုတ င္ေျခရင္းနားတ ြင္ရပ္က ာသူမက ုိ မမိွတ ္မသုန္ၾက ည ့္၍ ေနေနသည ္။ေစာင္ၿခံဳ၍ လ ွဲေနေသာသူမက ုိတ ခဏ မွ်ၾက ည ့္ၿပီး သူသည ္သက ္ျပင္းေလ း တ စ္ခ်က ္ခ်က ာလ ွည ့္၍ ထ ြက ္သြားေလ ေတ ာ့သည ္။မၾက ာမီမွာပင္ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္သူ၏ အိပ္ယ ာေပၚ သုိ႔လ ွဲခ်လ ုိက ္သည ္က ုိသိလ ုိက ္ရသည ္။ ၿပီးေတ ာ့လ ူးလ ူးလ ွိမ့္လ ွိမ့္ေလ းျဖစ္ရာမွ စည ္သူစုိးသည ္ၿငိမ္၍က ်သြားေလ သည ္။ ထ ုိအခါတ ြင္မွခင္မုိးလ ြင္သည ္ေစာင္က ုိခြာၿပီး အိပ္ယ ာေပၚမွလ ူးလ ွိမ့္၍ ည င္သာစြာထ က ာ က ုတ င္ေပၚမွဆင္းၿပီးစည ္သူစုိး၏ က ုတ င္ရွိရာသုိ႔လ ာခဲ့သည ္။သူမ ေတ ြးထ င္ထ ားသည ့္အတ ုိင္းပင္စည ္သူစုိးသည ္ ပက ္လ က ္လ ွန္လ ွ်က ္မ်က ္လ ုံးႏွစ္လ ုံးက ုိ စုံမွိတ ္က ာပုဆုိးက ုိျဖည ္ေလ ်ာ့၍ ခ်ထ ားၿပီး ေထ ာင္မတ ္ေနေသာတ န္ႀက ီးက ုိသူ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္ျဖင့္ဆုပ္က ာဆုပ္က ာဖြဖြေလ း ပြတ ္၍ ေပးေနေလ သည ္။

ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က တ န္ႀက ီးအေပၚမွ စည ္သူစုိး၏ လ က ္ေပၚသုိ႔အုပ္၍ က ုိင္လ ုိက ္ေလ သည ္။ ၿပီးေတ ာ့သူ႔လ က ္က ုိဆြဲ၍ ဖယ ္လ ုိက ္သည ္။ “ဟ င္..မာမီ..ဟ ုိ..သား..ဟ ုိ…” “သားမ်က ္လ ုံးေလ းမွိတ ္ၿပီးၿငိမ္ၿငိမ္ေလ း ေနလ ုိက ္သားဘာျဖစ္ေနတ ယ ္ဆုိတ ာက ုိ မာမီသိတ ယ ္”ဒီေတ ာ့မွအထ ိတ ္တ လ န္႔ေလ း ျဖစ္၍ သြားေသာစည ္သူစုိးမွာၿငိမ္၍ က ်သြားၿပီး သူ၏ မ်က ္လ ုံးမ်ားက ုိျပန္၍ မွိတ ္ပစ္လ ုိက ္ေလ သည ္။ထ ုိအခါတ ြင္ေတ ာ့ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ စည ္သူစုိး၏ ေဘးက ုတ င္ေပၚသုိ႔၀င္၍ ထ ုိင္လ ုိက ္ရာစည ္သူစုိးက တ စ္ဖက ္သုိ႔ တ ုိး၍ ေပးလ ုိက ္သည ္။ထ ုိင္ၿပီးသည ္ႏွင့္ သူမသည ္စည ္သူစုိး၏ ပုဆုိးက ုိဆြဲ၍ ခြၽတ ္လ ုိက ္သည ္။ ေနာက ္သူမ၏ လ က ္ဖ၀ါးႏုႏုေလ းျဖင့္ ၾက ြက ္သားေျမာင္းႀက ီးမ်ားထ ၍ ေနေသာ မာေၾက ာေတ ာင့္တ င္းလ ွသည ့္သူ၏ ေပါင္တ ံႀက ီးေတ ြက ုိစုန္က ာဆန္က ာ ပြတ ္၍ ေပးလ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့ လ ုံးတ စ္၍ေနေသာစည ္သူစုိး၏ ေဂြးအုႀက ီးက ုိ သူမ၏ လ က ္ဖ၀ါးေလ းျဖင့္ တ စ္ခ်က ္ႏွစ္ခ်က ္ေလ ာက ္ဆုပ္၍ ဆုပ္၍ ေပးလ ုိက ္ၿပီးေတ ာ့မွ သူ၏ ေပါင္ၿခံႏွစ္ဖက ္က ုိလ က ္ဖ၀ါး ႏုႏုေလ းမ်ားျဖင့္ေလ ွ်ာတ ုိက ္က ာပြတ ္၍ ေပးလ ုိက ္ျပန္ပါသည ္။ သည ္ေနာက ္တ ြင္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္ေလ းက စည ္သူစုိး၏ တ န္ႀက ီးက ုိ ဖြဖြေလ း က ုိင္လ ုိက ္ရာက ည င္ည င္သာသာေလ းပြတ ္၍ ေပးေနသည ္။ၿပီးေတ ာ့ေဖါင္းက ားေနေသာ တ န္ႀက ီး၏ ဒစ္ႀက ီးေအာက ္ဖက ္သုိ႔သူမ၏ လ က ္မေလ းျဖင့္ဖိက ပ္က ာပြတ ္ေပးသည ္။ တ ခဏ အတ ြင္းမွာပင္စည ္သူစုိး၏ တ န္ႀက ီးမွာ ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္အတ ြင္းမွာပင္အဆမတ န္ ႀက ီးထ ြား၍ လ ာရေလ သည ္။ၿပီေတ ာ့သူ၏ တ န္ႀက ီးသည ္ဆတ ္က နဲဆတ ္က နဲျဖစ္၍ လ ာရေတ ာ့သည ္။

သည ္ေတ ာ့မွခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္က ေလ းက စည ္သူစုိး၏ တ န္ႀက ီးက ုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏိုင္ပင္က ုိင္၍ တ စ္ခ်က ္ျခင္း ဂြင္းတ ုိက ္ေပးပါေလ ေတ ာ့သည ္။ ထ ုိသုိ႔လ ုပ္ေပးရင္းက ပင္သူ၏ ဒစ္ႀက ီးေအာက ္ဖက ္သုိ႔လ က ္မျဖင့္မၾက ာခဏ ဖိ၍ပြတ ္က ာေပးေနသလ ုိက ်န္ေသာသူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က လ ည ္းစည ္သူစုိး၏ ေပါင္လ ုံးႀက ီးမ်ား၊ေပါင္ၿခံမ်ား အေမႊးႏုႏုေလ းမ်ားေပါက ္ေနသည ့္ ဆီးခုံမ်ားေပၚသုိ႔လ ည ္း ဖြဖြေလ းတ မ်ိဳးဖိ၍ တ ဖုံပြတ ္ေပးေနသည ္။ ဒါ့အျပင္စည ္သူစိုး၏ ေဂးြဥႀက ီးက ိုလ ည ္း သူမ၏ လ က ္ဖ၀ါးထ ဲတ ြင္ထ ည ့္၍ မၾက ာခဏ လ ွိမ့္၍ လ ွိမ့္၍ ေပးက ာခပ္ဖြဖြေလ းလ ည ္း ဆုပ္နယ ္၍ ေပးေနေလ သည ္။ အတ န္ငယ ္မွ်အၾက ာတ ြင္ေတ ာ့စည ္သူစုိး၏ မုိ႔ေမာက ္ေနေသာ ရင္အုပ္က ်ယ ္ႀက ီးသည ္နိမ့္ခ်ီျမင့္ခ်ီျဖစ္၍ လ ာရာမွသူ၏ ေပါင္တ န္ႀက ီးမ်ားသည ္လ ည ္း လ ႈပ္လ ႈပ္ရြရြျဖစ္၍ လ ာေလ ေတ ာ့သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္သည ္လ က ္တ စ္ဖက ္က စည ္သူစုိး၏ တ န္ႀက ီးက ုိက ုိင္၍ ဂြင္းတ ုိက ္ေပးေနလ ွ်က ္က ပင္သူ၏ က ုိယ ္လ ုံးႀက ီးေဘးမွေန၍ သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးအေပၚပုိင္းက ုိစည ္သူစုိး၏ ရင္အုပ္က ်ယ ္ႀက ီးေပၚသုိ႔ေမွာက ္၍ ခ်လ ုိက ္သည ္။ “သားမာမီက ုိဖက ္ထ ားေလ ”

“အင္း…” စည ္သူစုိး၏ လ က ္ႏွစ္ဖက ္က ခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိဖက ္တ ြယ ္၍ လ ာရင္း သူ၏ မ်က ္လ ုံးေတ ြက ခင္မုိးလ ြင္က ုိဖြင့္၍ ၾက ည ့္အလ ာတ ြင္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္၏ ရီေ၀၍ ေနေသာမ်က ္လ ုံးမ်ားက သူ႔မ်က ္လ ုံးမ်ားက ုိစူးစုိက ္က ာရင္ဆုိင္၍ ၾက ည ့္လ ာသည ္။ ခင္မိုးလ ြင္၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က စည ္သူစိုး၏ လ ည ္ပင္းေအာက ္သို႔ထ ိးုသြင္းက ာ ဖက ္လ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့လ က ္ထ ဲမွတ န္ႀက ီးက ုိခပ္သြက ္သြက ္ ဂြင္းတ ုိက ္ေပးရင္းခင္မုိးလ ြင္သည ္ စည ္သူစုိး၏ ႏွဳတ ္ခမ္းေတ ြက ုိ ခပ္ျမွင္းျမွင္းေလ းစုပ္ေပးလ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့ စည ္သူစုိး၏ မ်က ္လ ုံးမ်ားက ုိစုိက ္၍ ၾက ည ့္ေပးျပန္သည ္။ ထ ုိသုိ႔ပင္ခင္မုိးလ ြင္သည ္တ လ ွည ့္စီနမ္းက ာ ၾက ည ့္က ာလ ုပ္ေပးေနစဥ္မွာပင္ သူမက ုိဖက ္၍ ထ ားေသာစည ္သူစုိး၏ လ က ္မ်ားက အတ င္းႀက ံဳး၍ ဖက ္လ ုိက ္ေသာအခါတ ြင္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္က စည ္သူစုိး၏ ႏွဳတ ္ခမ္းေတ ြက ုိအတ င္းပင္ငုံ႔၍ စုပ္ေပးလ ုိက ္ရာက သူမ၏ လ က ္ထ ဲမွ စည ္သူစုိး၏ ႀက ီးက ုိလ ည ္းတ အားပင္ည ွစ္၍ ဆုပ္လ ုိက ္ၿပီးျပင္းထ န္စြာျဖင့္ ဂြင္းတ ုိက ္ေပးလ ုိက ္ေတ ာ့ရာ တ ခဏ အတ ြင္းမွာပင္စည ္သူစုိး၏ က ုိယ ္လ ုံးႀက ီးသည ္ဆတ ္က နဲဆတ ္က နဲတ ုန္၍ တ က ္သြားရာတ န္ႀက ီးက ုိဆုပ္၍ က ုိင္ထ ားေသာခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္ေလ းေပၚ တ ြင္ေႏြးက နဲေႏြးက နဲျဖစ္၍ သြားရစဥ္မွာပင္ ခင္မုိးလ ြင္၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ဟ ာ၍ သြားရေလ ေတ ာ့သည ္။ “မာမီ..” “အုိ….” ခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းသည ္လ န္႔ၿပီး တ ုန္၍ပင္သြားရသည ္။ သနပ္ခါးလ ိမ္းအၿပီးမွန္တ င္ခုံေရွက မွထ က ာ ဘီရုိထ ဲတ ြင္အက ႌ်ေရြးေနခုိက ္ ဘယ ္အခ်ိန္က ေရာက ္လ ာမွန္းမသိေသာ စည ္သူစုိးက သူမက ုိေနာက ္မွေန၍ ရုတ ္တ ရက ္ဖက ္လ ုိက ္သည ္ျဖစ္၍ ၿဗံဳးက နဲဆုိေတ ာ့လ န္႔၍ သြားရသည ္ျဖစ္သည ္။ ထ မီရင္လ ွ်ားေလ းျဖင့္ခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိေနာက ္ဖက ္မွ သုိင္းဖက ္က ာထ ားရင္း စည ္သူစုိး၏ မ်က ္လ ုံးေတ ြက သူမ၏ ပုခုံးေပၚ မွေက ်ာ္က ာေရွ႕သုိ႔ျဖဴေဖြး၍ ေဖာင္းတ င္းေနေသာႏို႔အုံႀက ီးေတ ြက ုိ တ ပ္မက ္စြာျဖင့္ၾက ည ့္၍ ေနသည ္။

ထ ုိသုိ႔ၾက ည ့္ေနရင္းမွပင္စည ္သူစုိးသည ္ သနပ္ခါးမေျခာက ္တ ေျခာက ္ စုိဖန္႔ဖန္႔ေလ းျဖစ္၍ ေနေသာခင္မုိးလ ြင္၏ ပါးျပင္ေလ းက ုိရႊတ ္က နဲနမ္းလ ုိက ္သည ္။ “မာမီသားငယ ္ငယ ္တ ုန္းက ႏုိ႔မစုိ႔ခဲ့ရပဲ ႏုိ႔ဘူးတ ိုက ္ခဲ့တ ာက ုိေဖေဖရွိတ ုန္းက ေျပာတ ယ ္ အဲဒါဟ ုတ ္လ ားဟ င္” “အင္း..””အင္း..” လ ုိက ္ရေသာခင္မုိးလ ြင္၏ ရင္ထ ဲတ ြင္ဒိတ ္က နဲ ျဖစ္၍ သြားရသည ္။ “အဲဒါမာမီရာဘယ ္လ ုိေနလ ဲစုိ႔ၾက ည ့္ခ်င္လ ုိ႔” “ဟ ယ ္ဒီေက ာင္ေလ းမႀက ီးမငယ ္နဲ႔ဘာမွန္းလ ဲ မသိဘူး” ေျပာလ ုိက ္ရေသာသူမ၏ ရင္သားေတ ြေပၚသုိ႔ ေရာက ္၍ လ ာေသာစည ္သူစုိး၏ လ က ္ေလ းက ုိအထ ိတ ္တ လ န္႔ျဖင့္ ဖယ ္ခ်လ ိုက ္မိသည ္။ၿပီးေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ သက ္ျပင္းေလ းတ စ္ခ်က ္ခ်လ ုိက ္ရင္းက “က ဲ လ ာ..သား..မာမီေျပာျပမယ ္” ဟ ုဆုိက ာစည ္သူစုိးက ုိအနီးရွိမွန္တ င္ခုံတ ြင္ ၀င္၍ ထ ုိင္ေစလ ုိက ္ၿပီးသူမ၏ လ က ္ေလ းႏွစ္ဖက ္က စည ္သူစုိး၏ ပုခုံးတ စ္ဖက ္တ စ္ခ်က ္ေပၚတ ြင္တ င္က ာ မ်က ္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထ ုိင္လ ုိက ္သည ္။ “သားတ က ယ ္ႏို႔စုိ႔ခ်င္လ ုိ႔လ ား” “အင္း…” “က ဲဒါဆုိရင္စုိ႔ရမယ ္…ဒါေပမယ ့္မာမီ့ ေျပာစက ားနားေထ ာင္ရမယ ္” “ေျပာေလ မာမီ”” “သားဒီေန႔က စၿပီး၃ရက ္တ ိတ ိမနက ္တ စ္ခါ ည ေနတ စ္ခါေလ ့က ်င့္ခန္းလ ုပ္ရမယ ္၊ ည ဘက ္က ုိဗီစီဒီမၾက ည ့္ရဘူး၊ည ၉ နာရီထ ုိးတ ာနဲ႔အိပ္ရမယ ္..က ဲဘယ ္ႏွယ ့္လ ဲ အဲဒါက ုိသားလ ုိက ္နာႏိုင္မယ ္ဆုိရင္အဲဒီ့၃ ရက ္ၿပီးရင္သားလ ုိခ်င္တ ာေျပာဘာမဆုိ အက ုန္ျဖစ္ေစရမယ ္..ခုလ ည ္းႏို႔စို႔ရမယ ္ သားလ ုိက ္နာႏိုင္ပါ့မလ ား” “ရတ ယ ္မာမီ..သားလ ုိက ္နာပါ့မယ ္” “ေသခ်ာရဲ႕လ ားသားရဲ႕” “ေသခ်ာပါတ ယ ္မာမီရယ ္” “က ဲဒါဆုိထ ..လ ာ” ဟ ုေျပာၿပီးစည ္သူစုိး၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိ ဆြဲက ာက ုတ င္ႀက ီးဆီသုိ႔ဆြဲ၍ ေခၚခဲ့သည ္။

က ုတ င္ႀက ီးဆီသုိ႔ေရာက ္ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္က က ုတ င္ေပၚတ က ္က ာပက ္လ က ္ေလ း လ ွန္ေပးလ ုိက ္သည ္။ “လ ာ..ေလ “စည ္သူစုိးက ုတ င္ေပၚသုိ႔ လ ွမ္း၍ တ က ္လ ုိက ္ၿပီးခင္မုိးလ ြင္၏ ေဘးတ ြင္ ၀င္၍ ထ ုိင္လ ုိက ္ေတ ာ့ရာခင္မုိးလ ြင္က စည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက ုိၿပံဳး၍ ၾက ည ့္လ ုိက ္ရင္းသူမ၏ ရင္ဘတ ္ဆီမွရင္လ ွ်ားထ ားေသာထ မီေလ းက ုိ ေအာက ္သုိ႔ေလ ်ာ့၍ ခ်လ ုိက ္ေတ ာ့ရာ စည ္သူစုိး၏ မ်က ္လ ုံးမ်ားက အေရာင္တ လ က ္လ က ္ေတ ာက ္ပ၍ လ ာေတ ာ့သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္၏ ႏုိ႔ေလ းႏွစ္လ ုံးမွာ ေပါက ္စီလ ုံးအရြယ ္ပမာဏ မွ်ရိွၿပီး၀င္းမတ ြ ္၍ ႏုည က ္က ာ တ င္း၍ ေနသည ့္ႏုိ႔သီးေခါင္းေလ းမ်ားမွာေတ ာ့ ေထ ာင္တ က ္၍ ေနသည ္။ “က ဲစုိ႔ေလ ..” ခင္မုိးလ ြင္၏ အသံေလ းမွာတ ုန္ယ င္၍ ေနသည ္။ သူမ၏ စက ားအဆုံးမွာပင္စည ္သူစုိးက ေမွာက ္၍ ခ်လ ုိက ္ရာက သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိ ဖက ္လ ုိက ္ရင္းသူမ၏ ႏုိ႔ေလ းတ စ္လ ုံးက ုိ ဖိက ပ္၍ စုိ႔လ ုိက ္ေလ ေတ ာ့သည ္။သူမ၏ လ က ္ႏွစ္ဖက ္က လ ည ္းသူ႔က ုိဆီးႀက ိဳ၍ ေပြ႕ဖက ္လ ုိက ္သည ္။ခင္မုိးလ ြင္က သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္ျဖင့္စည ္သူစုိး၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိလ ွမ္း၍ ဆြဲက ာက ်န္ေသာ ႏုိ႔တ စ္လ ုံးေပၚသုိ႔ စည ္သူစုိး၏ လ က ္က ုိတ င္၍ ေပးလ ုိက ္ရာတ ြင္ေတ ာ့စည ္သူစုိးသည ္သူ၏ လ က ္တ ုိ႔ျဖင့္ ခင္မုိးလ ြင္၏ ႏုိ႕အုံေလ းက ုိဆုပ္နယ ္ဖ်စ္ည ွစ္၍ ေပးလ ာေလ သည ္။ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္ေတ ာင္ေက ာ့ႀက ီးမ်ားသည ္စင္း၍ က ်သြားေလ သည ္။စည ္သူစုိးက လ ည ္းသူမ၏ ႏုိ႔အုံေတ ြက ုိအားပါးတ ရပင္စုိ႔၍ ေနေလ ေတ ာ့သည ္။ “ႏုိ႔..ႏုိ႔သီးေခါင္းက ုိလ ွ်ာနဲ႔ယ က ္.. ယ က ္ေပးေလ ..ဟ ုတ ္..ဟ ုတ ္ၿပီ.. ဒီဖက ္လ က ္က လ ည ္းႏုိ႕သီးေခါင္းေလ းေတ ြက ုိ ေခ်..ေခ်ေပး..အင္း.. ဟ ုတ ္..ဟ ုတ ္ပီ” ခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ေမာဟ ုိက ္က ာ ေနရပါသည ္။ သူမ၏ အသံေလ းေတ ြပင္တ ုန္ယ င္၍ ေနၾက သည ္။စည ္သူစုိးက ခင္မုိးလ ြင္ ေျပာသည ့္အတ ုိင္းပင္လ ုပ္ေပးသည ့္အျပင္ ႏုိ႔ႏွစ္လ ုံးက ုိလ ည ္းတ စ္လ ွည ့္စီစုိ႔က ာ တ စ္လ ွည ္စီလ ည ္းလ က ္ျဖင့္က ုိင္က ာ ဆုပ္နယ ္ေပးလ ာေတ ာ့သည ္။

င္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ ႏုိ႔ႀက ီးေတ ြက ုိ စည ္သူစုိးဆီသုိ႔အတ င္းပင္ဖိက ပ္၍ ေပးေနသည ္။ သူမ၏ ဒူးေလ းႏွစ္ဖက ္သည ္ပင္ေထ ာင္၍ လ ာၿပီးေပါင္တ ံႀက ီးေတ ြမွာအေတ ာ္ပင္ က ားသြားလ ုိက ္ေစ့က ပ္သြားလ ုိက ္ႏွင့္ ျဖစ္ေနက ာႀက ိတ ္မႏုိင္ခဲမရျဖစ္၍ေနေသာ ခင္မုိးလ ြင္ခမ်ာအေတ ာ္ပင္သရုပ္ပ်က ္၍ ေနရေတ ာ့သည ္။၁၀မိနစ္ခန္႔ပင္ၾက ာမည ္ဟ ု ထ င္ရသည ္။ထ ုိအခါတ ြင္မွႏုိ႔စုိ႔၍ အားရသြားေသာစည ္သူစုိးသည ္သူ၏ မ်က ္ႏွာက ုိသူမ၏ ရင္ဘတ ္ေပၚမွ ခြာလ ုိက ္သည ္။ၿဗံဳးက နဲခင္မုိးလ ြင္မွာ မ်က ္လ ုံးႏွစ္လ ုံးက ုိမဖြင့္ႏုိင္ေသး၊အသက ္က ုိ မွန္ေအာင္ ရႈေနၿပီးမွသူမ၏ မ်က ္လ ုံးေလ းမ်ားက ုိဖြင့္၍ ၾက ည ့္လ ုိက ္သည ္။ၿပီးေတ ာ့မွသူမ၏ ေဘးတ ြင္ တ ုန္တ ုန္ယ င္ယ င္ေလ းျဖင့္ထ ုိင္ေနေသာ စည ္သူစုိး၏ လ က ္ဖ်ားေလ းတ စ္ဖက ္က ုိ သူမ၏ လ က ္တ စ္ဖက ္ျဖင့္ဆြဲယ ူ၍ က ုိင္လ ုိက ္ရာက ခင္မုိးလ ြင္သည ္စည ္သူစုိး၏ လ က ္ဖ်ားေလ းက ုိ သူမ၏ ရင္ဘတ ္ေပၚတ ြင္ဖိ၍ က ပ္ထ ားလ ုိက ္ၿပီးသူမ၏ မ်က ္လ ုံးေလ းႏွစ္လ ုံးမွာလ ည ္း ျပန္၍ မွိတ ္သြားေလ သည ္။ခဏ ၾက ာမွ ခင္မုိးလ ြင္၏ မ်က ္လ ုံးေလ းမ်ားမွာျပန္၍ ပြင့္လ ာခဲ့ၿပီး စည ္သူစုိး၏ လ က ္က ေလ းမ်ားက ုိလ ြတ ္၍ ေပးလ ုိက ္ေလ သည ္။ “သား..ေစာေစာက မာမီေျပာထ ားတ ာေတ ြက ုိ လ ုိက ္နာရမယ ္ေနာ္အဲဒီ၃ရက ္ၿပီးရင္ သားျဖစ္ခ်င္တ ာက ုိေျပာအားလ ုံး ျဖစ္ရေစမယ ္သိလ ား” “ဟ ုတ ္က ဲ့မာမီ” “က ဲသားလ ည ္းသင္တ န္းခ်ိန္နီးေနၿပီ သြားေတ ာ့ေနာ္..” သူမက ုိေခါင္းည ိမ့္ျပၿပီးအိပ္ခန္းထ ဲမွ ထ ြက ္သြားေသာစည ္သူစုိး၏ ေက ်ာျပင္ႀက ီးက ုိ မ်က ္စိတ ဆုံးေငးႀက ည ့္ရင္းသူမ၏ ျမင္က ြင္းထ ဲမွစည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ ေပ်ာက ္က ြယ ္သြားေတ ာ့မွခင္မုိးလ ြင္သည ္ သူမ၏ လ က ္က ေလ းတ စ္ဖက ္က ုိထ မီထ ဲသုိ႔ လ က ္လ ွ်ိဳသြင္းက ာေပါင္ရင္းခြဆုံသုိစမ္း၍ ၾက ည ့္လ ုိက ္သည ္။ေစာက ္ရည ္ေလ းမ်ား ရႊဲရႊဲနစ္နစ္ေလ းျဖစ္၍ေနသည ္က ုိ စမ္းလ ုိက ္မိေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ ႏွဳတ ္ခမ္းေလ းက ုိ တ ြန္႔က ာအံတ စ္ခ်က ္ ႀက ိတ ္လ ုိက ္မိပါေတ ာ့သည ္။ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ခင္မုိးလ ြင္၏ ရင္ခြင္ထ ဲသုိ႔ေရာက ္ေတ ာ့၃ႏွစ္သားပင္ ရွိေသးသည ္။

တ က ယ ္ေတ ာ့စည ္သူစုိးသည ္သူမ၏ ခင္ပြန္း ဦးေမာင္ေမာင္စုိးဖက ္မွပါလ ာေသာ လ င္ပါသားပင္ျဖစ္သည ္။စည ္သူစုိးအခါလ ည ္ အရြယ ္မွာပင္သူ၏ မိခင္က ြယ ္လ ြန္သြားခဲ့ၿပီး စည ္သူစိုး၃ႏွစ္သားအရြယ ္တ ြင္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္ခင္မုိးလ ြင္တ ုိ႔ ည ားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည ္။ နဂုိက ပင္က ေလ းခ်စ္တ တ ္ေသာခင္မုိးလ ြင္က စည ္သူစုိးက ုိခ်စ္ရွာပါသည ္။ဒီၾက ားထ ဲ ဖခင္ျဖစ္သူဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ပါ က ြယ ္လ ြန္သြားေတ ာ့စည ္သူစုိးအေပၚတ ြင္ ပုိ၍ပင္ဂရုဏ ာသက ္ခဲ့ရသည ္။လ ွဆဲ၊ေခ်ာဆဲ၊ ႏုပ်ိဳဆဲျဖစ္ေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္ ေယ ာက ္်ားက ြယ ္လ ြန္ၿပီးခ်ိန္မွယ ခုထ ိ၅ ႏွစ္တ ာက ာလ ေတ ြက ုိသူမ၏ ေသြးသားမ်ားအား အႏုိင္ႏုိင္ထ ိန္းခ်ဳပ္၍ ခက ္ခဲစြာ ေက ်ာ္ျဖတ ္ခဲ့ရသည ္။ထ ုိတ စ္ေန႔က စည ္သူစုိးႏွင့္ေက သီခ်ိဳတ ုိ႔ တ စ္ေယ ာက ္က ုိတ စ္ေယ ာက ္ စိတ ္က စားေနတ ာက ုိ ေတ ြ႕ျမင္လ ုိက ္ရာမွစ၍မိန္းမခ်င္းျဖစ္ေသာ ေက သီခ်ိဳက ုိမနာလ ုိျဖစ္မိသည ္။စည ္သူစုိးက ုိ သ၀န္ေၾက ာင္လ ုိက ္မိစဥ္မွစ၍ သူမ၏ ငုတ ္လ ွ်ိဳး၍ ေနခဲ့ရေသာက ာမေသြးမ်ားသည ္ ေသြးတ ုိးစမ္းလ ာခဲ့သည ္။တ က ယ ္ဆုိ စည ္သူစုိးက ုိသူမဆုိင္သည ္။ပုိင္ျခင္းပုိင္လ ွ်င္ သူမက သာပုိင္ရမည ္ဟ ုခင္မုိးလ ြင္ ေတ ြးမိသည ္။ ဒါေၾက ာင့္ပင္အရုိင္းသက ္သက ္စည ္သူစုိးက ုိ က ာမႏွင့္ပတ ္သက ္သည ္တ ုိ႔ျမင္ဘူးေအာင္ ဗီစီဒီေတ ြက ုိတ စ္ဖက ္လ ွည ့္ျဖင့္ ၾက ည ့္ေစသည ္။ၿပီးေတ ာ့သူမ၏ က ုိယ ္ခႏာက ုိ တ ပ္မက ္လ ာေစရန္ႏွင့္သူမက ုိ တ ြယ ္တ ာလ ာေစရန္ျပဳလ ုပ္ခဲ့သည ္။တ ဖန္ သူမအေပၚ တ ြင္စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္ရဲတ င္းလ ာေအာင္ သူမက ပင္စ၍ ရဲရဲတ င္းတ င္းေနျပလ ုိက ္သည ္။

အခုဆုိရင္သူမေျပာခဲ့သည ့္၃ရက ္ၿပီးဆုံး၍ ၄ ရက ္ေျမာက ္ည သုိ႔ပင္ေရာက ္ခဲ့ၿပီးည ေနက စည ္သူစုိးက ုိေလ ့က ်င့္ခန္းမက စားေစပဲဗီစီဒီ ၂ခ်ပ္က ုိခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ထ ုတ ္၍ ၾက ည ့္ေစခဲ့သည ္။ ၿပီးခဲ့သည ့္သုံးရက ္အတ ြင္းက ဆုိရင္ စည ္သူစုိးတ စ္ေယ ာက ္သူမက ုိအေ၀းမွ ၾက ည ့္၍ အရိပ္တ ၾက ည ့္ၾက ည ့္ျဖင့္ေနပုံက ုိျပန္၍ ျမင္ေယ ာင္ရင္းခင္မုိးလ ြင္ ၿပံဳးလ ုိက ္မိေသးသည ္။ သူဗီစီဒီၾက ည ့္ေနခ်ိန္က ်မွခင္မုိးလ ြင္က ေရထ ခ်ိဳးၿပီးယ ခုအလ ွျပင္ေနသည ္။ ျပင္တ ာမွအလ ႈပြဲဧည ့္ခံပြဲပြဲေနပြဲထ ုိင္ေတ ြက ုိ သြားမည ့္သက ဲ့သုိ႔ပင္ခ်ယ ္မႈန္း၍ ျပင္ဆင္ေနေလ သည ္။ ၿပီးသည ္ႏွင့္သူမ၏ က ုိယ ္ေပၚသုိ႔ ည ၀တ ္အက ႌ်ပါးပါးေလ းတ စ္ထ ည ္က ုိ တ စ္ထ ပ္တ ည ္း၀တ ္ၿပီးက ုိယ ္လ ုံးေပၚ မွန္ထ ဲတ ြင္လ ွည ့္ပတ ္ၾက ည ့္လ ုိက ္ၿပီးေတ ာ့မွ ခင္မုိးလ ြင္သည ္ဆယ ္ေက ်ာ္သက ္ေလ းပမာ ဖ်တ ္လ တ ္တ က ္ၾက ြစြာျဖင့္စည ္သူစုိးရွိရာသုိ႔ ထ ြက ္၍ လ ာခဲ့ေလ သည ္။ ဧည ့္ခန္းထ ဲသို႔လ ွမ္း၀င္လ ိုက ္သည ္ႏွင့္ သူမက ိုလ ွမ္း၍ ၾက ည ့္လ ိုက ္ေသာစည ္သူစိုးမွာ ဗီစီဒီက ို ပိတ ္ရန္ပင္ေမ့၍ သြားရေတ ာ့သည ္။ အနားသုိ႔ေရာက ္သည ္ႏွင့္သူမသည ္ ႏွစ္ႏွစ္က ာက ာေလ း ၿပံဳးျပလ ုိက ္ၿပီးစည ္သူစုိး၏ နံေဘးတ ြင္၀င္၍ ထ ုိင္ခ်လ ုိက ္က ာစည ္သူစုိး၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိ ဆြဲ၍ သူမ၏ ခါးေလ းက ုိဖက ္ေစလ ုိက ္သည ္။ ၿပီးေတ ာ့မွသူမသည ္စည ္သူစုိး၏ ရင္ခြင္ထ ဲသုိ႔ တ ုိး၀င္လ ုိက ္ရင္းစည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက ို တ မိန္႔တ ေမာေမာ့၍ ၾက ည ့္ေနသည ္။

စည ္သူစုိးက လ ည ္းသူမ၏ မ်က ္ႏွာေလ းက ုိငုံ႔၍ ၾက ည ့္ေနသည ္။ ၿပီးေတ ာ့မွစည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက ငုံ႔၍ က ်လ ာၿပီးနီေစြးရႊမ္းစုိေနေသာသူမ၏ ႏွဳတ ္ခမ္းသားေလ းမ်ားက ုိည င္ည င္သာသာပင္ စုပ္ယ ူ၍ နမ္းလ ုိက ္ေလ ေတ ာ့ရာ ခင္မုိးလ ြင္က လ ည ္းသူ၏ ေက ်ာျပင္ႀက ီးက ုိ ဖက ္တ ြယ ္၍ သူ႔ႏွဳတ ္ခမ္းမ်ားက ုိျပန္၍ စုပ္နမ္းေပးလ ုိက ္သည ္။အတ န္ၾက ာေအာင္ အနမ္းေရယ ာဥ္ေၾက ာတ ြင္ေမ်ာေနခဲ့ၿပီးေတ ာ့မွ သူတ ုိ႔၏ မ်က ္ႏွာႏွစ္ခုတ ုိ႔သည ္တ စ္ဦးက ုိ တ စ္ဦးတ ပ္မက ္စြာၾက ည ့္ရင္းခဲခြ ြာသြားေလ ေတ ာ့သည ္။ “အိပ္ခန္းထ ဲသြားၾက မယ ္က ြာ..” တ ုိးလ ြန္းေသာခင္မုိးလ ြင္၏ အသံေလ းမွာ တ ုန္ခါ၍ေနသည ္။ ေျပာၿပီးသြားေပမယ ့္ခင္မုိးလ ြင္သည ္ စည ္သူစုိး၏ ရင္ခြင္ထ ဲမွမထ ေပ။ ၿပီးမွသူမသည ္စည ္သူစုိး၏ မ်က ္ႏွာက ို ေမွ်ာ္လ င့္တ ႀက ီးၾက ည ့္ရင္း “ေပြ႕ေခၚပါလ ားဟ င္” ဟ ုေျပာလ ုိက ္ေလ သည ္။ အခန္းထ ဲေရာက ္သည ္ႏွင့္က ုတ င္ေပၚသုိ႔ သူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိတ င္ေပးလ ုိက ္စဥ္မွာပင္ ခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ ည ၀တ ္အက ႌ်ေလ းက ုိ ခြၽတ ္၍ ေပးလ ုိက ္သည ္တ ြင္စည ္သူစုိးသည ္ သူမ၏ ႏုိ႔ႏွစ္လ ုံးက ုိအငမ္းမရက ုန္း၍ စုိ႔ပါေလ ေတ ာ့သည ္။ထ ုိစဥ္မွာပင္ခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္က စည ္သူစုိး၏ ပုဆုိးႏွင့္အက ႌ်ေတ ြက ုိ ခြၽတ ္၍ ေပးအၿပီးတ ြင္ႏုိ႔ေတ ြက ုိက ုန္း၍ တ ျပန္စီစုိ႔ေနေသာစည ္သူစုိး၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က ုိ ေဖာင္းက ားျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာသူမ၏ ေစာက ္ဖုတ ္ႀက ီးေပၚသုိ႔တ င္၍ ေပးလ ုိက ္ရာ စည ္သူစုိးက ဆုပ္လ ုိက ္ပြတ ္လ ုိက ္ျဖင့္ လ ုပ္ေပးေနပါေတ ာ့သည ္။တ ေျဖးေျဖး ရမက ္ေတ ြသည ္းထ န္လ ာ ရေသာခင္မုိးလ ြင္တ စ္ေယ ာက ္ဘယ ္လ ုိမွ မေအာင့္အင္းႏုိင္ေလ ာက ္ေအာင္ျဖစ္၍ လ ာရေတ ာ့သည ္။ “စည ္သူက ုတ င္ေအာက ္က ုိဆင္းလ ုိက ္” စည ္သူစိုးက ုတ င္ေအာက ္သို႔ဆင္း၍ သြားစဥ္မွာေတ ာ့အားရပါးရအလ ိးုခံရန္ ရည ္ရြယ ္ထ ားေသာခင္မုိးလ ြင္သည ္လ ီး တ ဆုံး၀င္သည ့္က ုတ င္တ ေစာင္းနည ္းက ုိပင္ ေရြးခ်ယ ္၍ ထ ားခဲ့သည ့္အတ ုိင္းသူမ၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းက ုိက ုတ င္ေပၚတ ြင္ က န္႔လ န္႔ျဖတ ္အိပ္က ာလ ုံးတ စ္ေနေသာ ဖင္သားႀက ီးမ်ားက ုိက ုတ င္ေစာင္းတ ြင္ တ င္၍ ေပါင္ေလ းႏွစ္ေခ်ာင္းက ုိက ားၿပီး က ုတ င္ေစာင္းတ ြင္တ ြဲေလ ာင္းေလ း ခ်ထ ားလ ုိက ္မိသည ္။

အေမႊးေလ းေတ ြရိပ္၍ ထ ားသျဖင့္ေဖြးေဖြးေလ းျဖစ္ေနက ာ အဆမတ န္ပင္ေဖာင္းက ား၍ တ င္းမာက ာေစာက ္ရည ္ၾက ည ္ေလ းမ်ားပင္ စိမ့္ထ ြက ္စီးက ် ေနၿပီျဖစ္ေသာခင္မုိးလ ြင္၏ ေစာက ္ပတ ္ႀက ီးက ုိမမွိတ ္မသုန္ၾက ည ့္၍ ေနရင္းက စည ္သူစုိးသည ္သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လ ုံးၾက ားသုိ႔၀င္၍ တ ုိးက ပ္လ ာေလ ေတ ာ့ရာခင္မုိးလ ြင္၏ လ က ္တ စ္ဖက ္က စည ္သူစုိး၏ လ ီးတ န္ႀက ီးက ုိ ဖမ္း၍ က ုိင္လ ုိက ္ရာက လ ီးတ န္ႀက ီးထ ိပ္ျဖင့္ သူမ၏ ေစာက ္ပတ ္အက ြဲေၾက ာင္းတ ေလ ်ာက ္ ပြတ ္တ ုိက ္၍ ေပးေနသည ္။ ေစာက ္စိေလ းေနရာက ုိခပ္ဖိဖိေလ းပြတ ္၍ ေပးသည ္။ ၿပီးေတ ာ့မွစည ္သူစုိး၏ လ ီးတ န္ႀက ီးက ုိ ေစာက ္ပတ ္၀တ ြင္ေတ ့ေပးလ ုိက ္သည ္။ “လ ုပ္..လ ုပ္ေတ ာ့ေလ …ဟ င့္..” ည ဳည ဳေလ းအခြၽဲလ ုိက ္တ ြင္ေတ ာ့ စည ္သူစုိး၏ လ ီးတ န္ႀက ီးက သူမ၏ ေစာက ္ေခါင္းထ ဲသုိ႔ၿဗိက နဲတ ုိးက ာတ ဆုံး၀င္၍ သြားေလ ေတ ာ့ရာအလ ုးိခံရသည ္မွာႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အသစ္က ဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾက ာင့္ပင္ ခင္မုိးလ ြင္၏ ခါးေလ းမွာေက ာ့၍ တ က ္သြားရေလ သည ္။ထ ုိစဥ္မွာပင္ ထ ိေတ ြ႔လ ုိက ္ရေသာ အရသာေၾက ာင့္ရမက ္စိတ ္ေတ ြဟ ုန္းက နဲ ၾက ြ၍ လ ာရေသာစည ္သူစုိးသည ္ သူမ၏ ႏုိ႔ႀက ီးႏွစ္လ ုံးက ိုလ ွမ္း၍ ဆြဲလ ုိက ္ရာက အားရပါးရပင္ေဆာင့္၍ လ ုိးပါေလ ေတ ာ့သည ္။ ခင္မုိးလ ြင္က လ ည ္းေအာက ္မွေန၍ သူမ၏ ေစာက ္ပတ ္ျဖင့္စည ္သူစုိး၏ လ ီးတ န္ႀက ီးက ုိ ည ွပ္၍ ည ွစ္၍ ဆြဲက ာသူမ၏ ေစာက ္ပတ ္ႀက ီးက ုိတ အင္းအင္းတ အဲအဲျဖင့္ ေက ာ့၍ ေက ာ့၍ ပင့္တ င္ေပးေနေလ သည ္။

စည ္သူစုိး၏ ျပင္းထ န္လ ွေသာေဆာင့္ခ်က ္မ်ားေၾက ာင့္ ခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းမွာေရွ႕တ ုိးေနာက ္ငင္ျဖစ္က ာ တ ုန္ခါေနရသလ ုိႏွစ္ေယ ာက ္အိပ္ က ုတ င္ႀက ီးပင္ လ ွ်င္တ က ြၽီက ြၽီျဖင့္ ေအာ္ျမည ္၍ ေနရေလ သည ္။ ခင္မိုးလ ြင္က လ ည ္းအားရလ ိုက ္သည ္မွာ မေျပာပါႏွင့္ေတ ာ့။အပ်ဳိစင္ေလ းတ စ္ေယ ာက ္ အလ ိးုခံရသလ ိုပင္တ ဟ င္းဟ င္းျဖင့္ ျဖတ ္ျဖတ ္လ ူးေနသည ္။သူမ၏ ႏုိ႔ေတ ြက ုိ ဆုပ္နယ ္၍ ႏို႔သီးေတ ြက ုိေခ်မြတ ာ တ စ္ၿပိဳင္နက ္တ ည ္း ခံေနရေလ ေတ ာ့ခင္မုိးလ ြင္၏ တ စ္က ုိယ ္လ ုံးသည ္အရသာေတ ြအီစိမ့္၍ ေနရသည ္။ စည ္သူစုိး၏ ေဆာင့္ခ်က ္ေတ ြက ျပင္းထ န္လ ုိက ္သည ္မွာမေျပာပါႏွင့္ေတ ာ့။ လ ီးတ န္ထ ိပ္ႀက ီးက သူမ၏ ရင္၀ထ ိပင္ ၀င္သြားရၿပီးေဆာင့္လ ုိက ္တ ုိင္း သံေခ်ာင္းႀက ီးလ ုိျဖစ္ေနေသာလ ီးတ န္ႀက ီးက သူမ၏ ေစာက ္ေစ့ေလ းက ုိ ဖိႀက ိတ ္သလ ုိျဖစ္က ာ က ်င္၍ တ က ္က ာအသည ္းခုိက ္ေအာင္ ခံစားရေလ သည ္။

သည ္ၾက ားထ ဲမွသူမမွာ တ စထ က ္တ စအားမလ ုိအားမရ ပုိ၍ျဖစ္လ ာရသည ္။ တ စ္က ုိယ ္လ ုံးတ ြင္လ ည ္းေခြၽးေစးေလ းေတ ြ ပ်ံေနေခ်ၿပီ။ “သား..အင့္..စည ္..သူ..ေဆာင့္ ေဆာင့္စမ္းပါေမာင္ရယ ္.. မာမီ..အင္း..မမေစာက ္ပတ ္ႀက ီး က ြဲသြားေအာင္က ုိေဆာင့္လ ုိက ္စမ္းပါ.. အမေလ း..ဟ င္း..ဟ င္း..ေမာင္..ေမာင္.. ရယ ္..ခ်စ္..ခ်စ္တ ယ ္..ဟ င္း.. ဟ င္း..” ထ ိအုခိုက ္မွာပင္အရသာမ်ားအီစိမ့္လ ာက ာ က ာမဆိပ္မ်ားတ က ္၍ လ ာရေသာ စည ္သူစုိးက လ ည ္းသူ၏ တ စ္က ုိယ ္လ ုံး ရွိရွိသမွ်အားက ုိည ွစ္ထ ုတ ္က ာ အားက ုန္ေဆာင့္၍ လ ိးုလ ိုက ္ၿပီးမၾက ာမီမွာပင္.. “အမေလ း..ေမာင္..ေမာင္..ဟ င္း..ဟ င္း.. ဟ င္း..က ြၽတ ္..က ြၽတ ္..က ြၽတ ္..” ဟ ုခင္မုိးလ ြင္၏ က ုိယ ္လ ုံးေလ းမွာတ ြန္႔ခါ၍ သြားရစဥ္မွာပင္စည ္သူစုိးသည ္လ ည ္း သူ၏ လ ီးတ န္ႀက ီးက ုိခင္မုိးလ ြင္၏ ေစာက ္ပတ ္ႀက ီးထ ဲသုိ႔တ ဆုံးပင္ထ ုိးစုိက ္၍ ဖိက ပ္လ ုိက ္ၿပီး သူ၏ ခါးႀက ီးမွာဆတ ္က နဲဆတ ္က နဲေက ာ့က ာ ေက ာ့က ာျဖစ္၍ သြားရေလ ေတ ာ့သည ္။ သူမ၏ သားအိမ္ထ ဲတ ြင္ေႏြးက နဲ ျဖစ္သြားစဥ္က ပင္စ၍ စည ္သူစုိး၏ သုတ ္ရည ္ ျပစ္ျပစ္ခဲခဲမ်ားက ုိခင္မုိးလ ြင္သည ္သူမ၏ ေစာက ္ေခါင္းအတ ြင္းသားေလ းမ်ားျဖင့္ ဖ်စ္ည ွစ္လ ွ်က ္ဆြဲငင္လ ွ်က ္မက ္ေမာစြာျဖင့္ သားအိမ္အတ ြင္းသုိ႔ စုပ္ယ ူေနပါေလ ေတ ာ့သတ ည ္း..။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *